Gmina Lubochnia

straz

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT
PN. „ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO
DLA OSP W LUBOCHNI”

OPIS PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY NA ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE WOZU STRAŻACKIEGOTERMOMODERNNIZACJA

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W LUBOCHNI ORAZ BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LUBOCHNI

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU


przedszkole

PODNOSZENIE JAKO¦CI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE LUBOCHNIA

OPIS PROJEKTU

OPIS REALIZACJI

REALIZACJA


gotowanie

GMINA LUBOCHNIA- CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH

REALIZACJA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W LUBOCHNI WRAZ Z NIEZBĘDNˇ INFRASTRUKTURˇ ORAZ MAŁˇ ARCHITEKTURˇ

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

UROCZYSTO¦Ć WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO

GMINA LUBOCHNIA NA TARGACH POZNAŃSKICH TOUR SALON 2018 – TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO W M. MAŁECZ W CELU PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJˇCEGO OBIEKTU DO PEŁNIENIA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W LUBOCHNI WRAZ Z NIEZBĘDNˇ INFRASTRUKTURˇ ORAZ MAŁˇ ARCHITEKTURˇ


przedszkole lubochnia

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„BUDOWA PRZEDSZKOLA W LUBOCHNI”

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE


oze

 ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII W GMINIE LUBOCHNIA 

OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII W GMINIE LUBOCHNIA ( ETAP II ) 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU


wod kan

GOSPODARKA WODNO- KANALIZACYJNA W GMINIE LUBOCHNIA”

 

OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

WIZYTA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO P. DARIUSZA KLIMCZAKA

BUDOWA I ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁˇCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO¦CIACH EMILIANÓW, OLSZOWIEC, NOWY OLSZOWIEC, JASIEŃ, DˇBROWA, PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ¦CIEKÓW W LUBOCHNI DWORSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ SUSZARNI OSADU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ¦CIEKÓW ORAZ NADBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO¦CI DˇBROWA

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – NADBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO¦CI DˇBROWA. 

 


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

rodo ochrona danych

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125