Gmina Lubochnia

straz

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT
PN. „ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO
DLA OSP W LUBOCHNI”

OPIS PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY NA ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE WOZU STRAŻACKIEGOTERMOMODERNNIZACJA

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W LUBOCHNI ORAZ BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LUBOCHNI

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU


przedszkole

PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE LUBOCHNIA

OPIS PROJEKTU

OPIS REALIZACJI

REALIZACJA


gotowanie

GMINA LUBOCHNIA- CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH

REALIZACJA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W LUBOCHNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO

GMINA LUBOCHNIA NA TARGACH POZNAŃSKICH TOUR SALON 2018 – TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO W M. MAŁECZ W CELU PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU DO PEŁNIENIA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W LUBOCHNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „ZAGOSPODAROWANIE CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA ORAZ ROZMIESZCZENIEM MAŁEJ ARCHITEKTURY”

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ BUDOWA WIATY NA CELE TURYSTYCZNE W LUBOCHNI”

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „GMINA LUBOCHNIA - CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH”


przedszkole lubochnia

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„BUDOWA PRZEDSZKOLA W LUBOCHNI”

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

STAN REALIZACJI


oze

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE LUBOCHNIA 

OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE LUBOCHNIA ( ETAP II ) 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

OCENA MERYTORYCZNA

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU


wod kan

GOSPODARKA WODNO - KANALIZACYJNA W GMINIE LUBOCHNIA

 

OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

WIZYTA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO P. DARIUSZA KLIMCZAKA

BUDOWA I ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH EMILIANÓW, OLSZOWIEC, NOWY OLSZOWIEC, JASIEŃ, DĄBROWA, PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBOCHNI DWORSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ SUSZARNI OSADU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ NADBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – NADBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA.  

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – SIEĆ KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LUBOCHNIA – DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI


rekreacja lubochnia

SPORT I REKREACJA W GMINIE LUBOCHNIA

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI NOWY GLINNIK (OSIEDLE)


gospodarka niskoemisyjna log

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE LUBOCHNIA

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125