Gmina Lubochnia

WÓJT  GMINY LUBOCHNIA

ogłasza przetarg pisemny ograniczony

na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności leczniczej

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa:

 1. części nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej o pow. 523,1 m2 wraz z udziałem w  nieruchomości wspólnej  oznaczonej nr PO.01, PO.02, PO.03, PO.05, P1.01, P1.07, P1.09, P1.10 (przedsionek, hol + klatka schodowa, korytarz, klatka schodowa, hol + klatka schodowa, korytarz, toalety, klatka schodowa) o pow. 88,36 m2, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej numerem działki 557/5 o pow. 0,6418 ha w Lubochni Dworskiej, dla  której urządzona jest księga wieczysta PT1T/00033502/8 i stanowiącej własność Gminy Lubochnia, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1493) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 736; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2120 oraz z 2020 r. poz. 1255 ) wraz z rozpoczęciem działalności obejmującej:

1)      nieodpłatną podstawową opiekę zdrowotną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: „ośrodek zdrowia” czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, udzielający codziennie świadczeń POZ (w szczególności: lekarz rodzinny, pediatra, punkt pobrań, gabinet zabiegowy);

2)      nieodpłatną działalność leczniczą w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie stomatologii, rehabilitacji, świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej;

3)      udzielania nieodpłatnych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie co najmniej osiągającym 50 punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami:

L.p.

Specjalizacja

Minimalny wymiar czasu

Punkty

1

Stomatolog

Codziennie

20 pkt

2

Chirurg

Min. 1 raz w tygodniu

10 pkt

3

Ginekolog-położnik

Min. 1 raz w tygodniu

10 pkt

4

Kardiolog

Min. 1 raz w tygodniu

10 pkt

5

Neurolog

Min. 1 raz w tygodniu

10 pkt

6

Okulista

Min. 1 raz w tygodniu

15 pkt

7

Dermatolog

Min. 1 raz w miesiącu

10 pkt

8

Otolaryngolog

Min. 1 raz w tygodniu

5 pkt

9

Pulmonolog

Min. 1 raz w tygodniu

5 pkt

10

Ortopeda

Min. 1 raz w miesiącu

5 pkt

11

Endokrynolog

Min. 1 raz w miesiącu

5 pkt

Uwagi:

1)       W przypadku zadeklarowania innych, nie wymienionych w tabeli specjalizacji,
w minimalnym wymiarze 1 raz w tygodniu, za każdą dodatkową specjalizację oferent otrzyma dodatkowe 5 pkt.

2)       W przypadku zadeklarowania większego, o co najmniej 4 godziny ponad minimalny, wymiaru czasu pracy przyznaje się dodatkowo 5 pkt do każdej specjalizacji.

3)       Minimalny wymiar udzielania świadczeń wynosi 4 godziny tygodniowo.

4)       odpłatną działalność leczniczą w zakresie stomatologii, rehabilitacji i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, inną.

 1. lokalu o pow. użytkowej 82,57 m2 wraz z piwnicą o pow. 7,18 m2 będącego przedmiotem wynajmu przez Gminę Lubochnia, usytuowanego w budynku nr 1 w Nowym Glinniku-Osiedle na działce oznaczonej numerem ewid. 158/24 o pow. 0,1304 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta PT1T/00072927/8
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej na zasadach określonych
  w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 736; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2120 oraz z 2020 r. poz. 1255) wraz z rozpoczęciem działalności obejmującej co najmniej:

nieodpłatną podstawową opiekę zdrowotną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: „ośrodek zdrowia”, czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, udzielający codziennie świadczeń POZ (w szczególności: lekarz rodzinny, gabinet zabiegowy), albo w postaci filii „ośrodka zdrowia”, o którym mowa w pkt 1, czynnego co najmniej 3 razy w tygodniu po 4 godziny dzienne, w przypadku złożenia oferty obejmującej nieruchomości z pkt. 1 i 2.

w okresie od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 31 grudnia 2041 r. Zawarcie umowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia oferenta o wygraniu przetargu. W przypadku oferty jednego oferenta obejmującej obie nieruchomości, o których mowa w pkt. 1 i 2, na każdą z nich zostanie zawarta oddzielna umowa.

Szczegółowy opis pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Minimalna stawka wywoławcza czynszu  miesięcznego wynosi:

Część I

11.336,00 zł netto plus VAT (za pomieszczenia użytkowe)

 2.209,00 zł netto plus VAT (za części wspólne)

ogółem 13.545 zł netto plus VAT za  pomieszczenia w Lubochni Dworskiej

Część II

490,00 zł netto plus VAT za pomieszczenia w Nowym Glinniku i Osiedle

Przetarg ograniczony jest do podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i poz. 1493.), do których należy wypełnienie wszelkich procedur rejestrowych wymaganych  do prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego (zakładu opieki zdrowotnej) oraz dokonanie wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwym  Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia celem zapewnienia wykonywania świadczeń.

Podstawą ograniczenia jest przeznaczenie lokali na działalność leczniczą ze względu na uzasadnione zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Lubochnia.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.1. Wpłata do dnia 27 października 2020 r. wadium  w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) na rachunek bankowy Gminy Lubochnia nr 83898500040010014378780035 z zaznaczeniem „dzierżawa pomieszczeń na cele ochrony zdrowia  w Lubochni Dworskiej”. Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

1.2. Wpłata do dnia 27 października 2020 r. wadium w wysokości 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) na rachunek bankowy Gminy Lubochnia nr 8389500040010014378780035 z zaznaczeniem dzierżawa lokalu cele ochrony zdrowia  w Nowym Glinniku-Osiedle. Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

 1. Złożenie pisemnej oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy (sekretariat) lub przesłanie na adres Urzędu Gminy Lubochnia z/s w  Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 9; 97-217 Lubochnia, najpóźniej do dnia 28 października 2020 r., do godz.  1500. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele ochrony zdrowia. Nie otwierać przed dniem 29 października 2020 r. godz. 1100”.
 2. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubochnia. Wójt Gminy Lubochnia zastrzega sobie  możliwość kierowania dodatkowych pytań do oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości powstałych przy ocenie składanych ofert.
 3. O wyniku przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje w tym przypadku możliwość zwrotu wadium wpłaconego w związku z planowanym udziałem w przetargu.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wybrany oferent nie stawi się bez usprawiedliwienia
  w miejscu i terminie  zawarcia umowy bądź odmówi zawarcia umowy.
 7. Osoby przystępujące do przetargu  zobowiązane są zapoznać się z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Szczegółowe informacje  w sprawie przetargu udzielane są w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Lubochni lub pod telefonem 44 710 35 10 wew. 39.
 9. Wizji lokalnej pomieszczeń można dokonywać po wcześniejszym umówieniu się
  z pracownikiem Urzędu Gminy p. Arturem Sałagackim w pokoju nr 13 Urzędu Gminy
  w Lubochni lub pod telefonem 44 710 35 10 wew. 39.
 10. Wójt Gminy Lubochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnej przyczyny bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 11. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami zostało wywieszone na tablicach w siedzibie UG w Lubochni, zamieszczone na stronie internetowej Gminy Lubochnia oraz BIP 

  http://bip.lubochnia.pl/a,21212,wojt-gminy-lubochnia.html

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125