Gmina Lubochnia

Absolutorium dla Wójta Gminy Lubochnia

Na sesji w dniu 14 czerwca 2017 roku w porz±dku obrad dokonano rozpatrzenia  projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubochnia z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Rada Gminy po zapoznaniu się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubochnia oraz z opini± Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która była pozytywna, po raz kolejny udzieliła jednogło¶nie absolutorium panu Tadeuszowi Józwikowi Wójtowi Gminy Lubochnia. Po udzieleniu absolutorium pan Tadeusz Skoneczny Przewodnicz±cy Rady Gminy podziękował  Wójtowi Gminy za owocn± pracę i życzył dalszych osi±gnięć na rzecz rozwoju Gminy. Wszyscy uczestnicy sesji nagrodzili włodarza gromkimi brawami. Należy zauważyć, że już po raz siódmy obecny Wójt Gminy otrzymuje jednogło¶nie absolutorium za realizację budżetu Gminy.

Absolutorium - 14.06.2017 r.

IMG 0615IMG 0625IMG 0633IMG 0640IMG 0649
IMG 0635IMG 0671IMG 0676IMG 0683IMG 0699


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125