Gmina Lubochnia

FEPR RP LP UEEFRR BELKA

BUDOWA PRZEDSZKOLA W LUBOCHNI

 

22 marca 2018 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przedszkola w Lubochni”. Wykonawcą jest firma FHU PROJEKT-BUD Sp. z.o.o z Tomaszowa Maz. z kwotą oferty 7 187 861,01 zł brutto.

W ramach umowy wykonane zostaną:

 • budowa budynku przedszkola wraz z zewnętrznymi instalacjami (sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, systemu dozoru telewizyjnego oraz systemu detekcji gazu)
 • budowa przyłącza wodociągowego
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • budowa systemu kanalizacji deszczowej
 • budowa przyłącza energetycznego
 • budowa przyłącza teletechnicznego
 • budowę przyłącza gazowego wraz z podziemnym zbiornikiem LPG
 • budowę systemu pomp ciepła
 • budowę placu zabaw
 • wykonanie zagospodarowania terenu (wewnętrzny układ komunikacyjny, śmietnik, zieleń)
 • budowę zjazdu indywidualnego oraz przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego

Zakończenie robót budowlanych planowane jest do 31 maja 2019 r.

Gmina Lubochnia 21 czerwca 2017 r. podpisała umowę na realizację projektu pn. „ Budowa przedszkola w Lubochni” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych w miejscowości Lubochnia w gminie Lubochnia.

Nowo wybudowane przedszkole ma być miejscem ciekawych zabaw i rozwijania umiejętności przydatnych w codziennym życiu, by przygotowało dzieci do jak najlepszego startu w szkole. Realizacja projektu umożliwi przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć, które zaspokoją potrzeby rozwojowe dzieci, a także będą niwelować dysfunkcje i pomagać w przezwyciężeniu pojawiających się trudności.

W ramach zadania ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego przedmiotem jest „ Budowa przedszkola w Lubochni”. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę FHU PROJEKT-BUD Sp. z.o.o z Tomaszowa Mazowieckiego, z kwotą oferty 7 187 861,01 zł brutto.

Projekt zakłada budowę przedszkola dla 200 dzieci, w wieku 3 do 6 lat.

W przedszkolu przewidziano 8 sal dla grup po 25 dzieci, w każdej oddzielny węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W obiekcie zaprojektowano również stołówkę wraz z kuchnią. Projekt przewiduje także budowę placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami przystosowanymi dla dzieci niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne bez barier architektonicznych i strefy bezpieczeństwa z nawierzchni bezpiecznej elastycznej oraz elementy małej architektury. Termin realizacji projektu jest do 31 sierpnia 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 336 071,52 zł brutto

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 4 514 158,56 zł.

 

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125