Gmina Lubochnia

Gospodarka niskoemisyjna – wymiana Ľródeł ciepła w Gminie Lubochnia 

 

Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 10 lipca 2019 r. opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę znalazł się jako jedyny na li¶cie projektów wybranych do dofinansowania z województwa łódzkiego, który uzyskał pozytywn± ocenę merytoryczn±, a ł±czna kwota wnioskowanego dofinansowania to 1 871 416,00 zł.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny merytorycznej znajduj± się pod adresem:

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/3585-projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-dla-dzialania-iv-4-zmniejszenie-emisji-zanieczyszczen

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania znajduje się pod adresem:

https://rpo.lodzkie.pl/images/2019/372-wybor-projektow-dzialanie-4-4/Lista-projektow-Dzialanie-4-4.pdf

Obecnie prowadzone s± prace przygotowawcze zmierzaj±ce do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125