Gmina Lubochnia

FEPR RP PL UE EFRR

GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA W GMINIE  LUBOCHNIA

          W dniu 16 lutego 2018 roku na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego https://rpo.lodzkie.pl/  pod linkiem https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/2375-wyniki-oceny-formalnej-wnioskow-o-dofinansowanie-gospodarka-wodno-kanalizacyjna ukazała się informacja. iż Gmina Lubochnia przeszła pozytywn± ocenę formaln± złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przył±czami kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, D±browa, przebudowa oczyszczalni ¶cieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ¶cieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowo¶ci D±browa” dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona ¶rodowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Aktualnie przeprowadzana jest ocena merytoryczna wniosku, a jej zakończenie planowane jest w terminie do 26 marca 2018 r. 


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125