Gmina Lubochnia

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwo¶ci składania wniosków

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno¶ć” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków:

od dnia 10.09.2019 r. do dnia 24.09.2019 r.

(od poniedziałku do pi±tku w godz. 8.00 - 14.00)

 

Zakres tematyczny operacji:

 • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Zorganizowanie imprez lokalnych
 •  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku
  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej
 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczno¶ci lokalnej w zakresie ochrony ¶rodowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwi±zań innowacyjnych.
  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - wyposażenie, doposażenie organizacji pozarz±dowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych
  w stroje, sprzęt, instrumenty itp.
Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125