Gmina Lubochnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje następującej treści informację:
Stosownie do zapisu § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1758) osoba poddana obowiązkowej kwarantannie w następstwie narażenia na chorobę zakaźną lub pozostając w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazując objawów chorobowych, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu nazwisku oraz nr PESEL i numerze telefonu tych osób jeśli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w tym przez telefon.

Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, o których mowa powyżej, stosuje się § 4 w/w rozporządzenia. Decyzji organu nie wydaje się.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności w tym przez telefon. Niezależnie od powyższego winna złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny zawierające dane osobowe, o których mowa w przepisie, wraz z podpisem tej osoby.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych w oświadczeniu. Wystąpienie w tym zakresie wymaga uzasadnienia.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125