Gmina Lubochnia

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni informuje, że Gmina Lubochnia otrzymała środki finansowe na 2019 i 2020 rok z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – ustawa z dnia 23 października 2018r.

 

Program zapewnia usługę asystenta mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym i jest adresowany do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie będzie ponosił odpłatności. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00-22:00. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

Środki finansowe na 2019 i 2020 rok pozyskano dla 10 osób:

  • 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 

Osoby spełniające powyższe wymagania mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni pokój Nr 4 w celu złożenia Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na podstawie której można przyznać usługę asystenta. Usługa asystenta będzie przyznana na podstawie spełnionych w/w wymagań oraz kolejności przyjmowanych zgłoszeń.  

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni informuje, że w ramach programu zatrudni asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć:

a)      osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b)     osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta wynosi 30 zł /brutto brutto/.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni pokój Nr 4 w celu uzyskania dodatkowych informacji.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125