Gmina Lubochnia

Inwestycje nawadniania w gospodarstwach rolnych

Rolnicy, którzy chc otrzyma dotacj z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, maj czas na z這瞠nie wniosku do 20 lipca 2020r. Poni瞠j znajduje si szereg informacji, które przybli膨, na jakie inwestycje mo積a uzyska wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Czy w obszarze nawadniania mo積a uzyska wsparcie do budowy:

 • klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach dzia趾owych),
 • studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • zbiorników poprawiaj帷ych jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczno軼i nawadniania upraw (np. do pojenia zwierz徠)?

Zasady i kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zosta造 zawarte w rozporz康zeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegó這wych warunków i trybu przyznawania oraz wyp豉ty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddzia豉nia „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U., poz. 1371 z pó幡. zm.).

O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia mo瞠 ubiega si rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. je郵i jest posiadaczem samoistnym lub zale積ym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej ni 1 ha i nie wi瘯szej ni 300 ha gruntów ornych, sadów, 陰k trwa造ch, pastwisk trwa造ch, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, po這穎nego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, 瞠 prowadzi dzia specjalny produkcji rolnej.

Zgodnie z przepisami rozporz康zenia, pomoc przyznaje si na operacje obejmuj帷e wy陰cznie inwestycje zwi您ane bezpo鈔ednio z dzia豉lno軼i rolnicz w celach zarobkowych i dzia豉lno嗆 ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Zgodnie z ww. rozporz康zeniem, rolnik b璠帷y osob fizyczn prowadzi dzia豉lno嗆 rolnicz w celach zarobkowych, je瞠li w okresie 12 miesi璚y poprzedzaj帷ych miesi帷 z這瞠nia wniosku o przyznanie pomocy uzyska przychód ze sprzeda篡 produktów rolnych w wysoko軼i, co najmniej 5 tys. z, udokumentowany faktur VAT lub faktur VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestruj帷ych, lub dokumentacj podatkow podatku dochodowego od osób fizycznych (wyj徠ek od konieczno軼i dokumentowania powy窺zego dotyczy jedynie osób, które prowadz dzia豉lno嗆 rolnicz krócej ni ww. 12 miesi璚y).

Pomoc w ww. obszarze wsparcia przyznawana jest, je瞠li inwestycja obj皻a t operacj spe軟ia równie ni瞠j wymienione warunki okre郵one w art. 46 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj帷e rozporz康zenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z pó幡. zm.) – dalej: „rozporz康zenie 1305/2013”.

Do rodzajów inwestycji podlegaj帷ych wsparciu, nale膨 inwestycje:

 • dotycz帷e ulepszenia istniej帷ych instalacji nawadniaj帷ych lub elementu infrastruktury nawadniaj帷ej na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporz康zenia 1305/2013),
 • dotycz帷e ulepszenia istniej帷ych instalacji nawadniaj帷ych lub elementu infrastruktury nawadniaj帷ej na stanie wód mniej ni dobrym (art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. a) i lit. b) rozporz康zenia 1305/2013 w zwi您ku z akapitem pierwszym),
 • w istniej帷 instalacj, które wp造waj jedynie na efektywno嗆 energetyczn, lub polegaj帷e na utworzeniu zbiornika, lub prowadz帷e do wykorzystywania odzyskanej wody, które nie wp造waj na jednolit cz窷 wód podziemnych lub powierzchniowych (art. 46 ust. 4 akapit trzeci rozporz康zenia 1305/2013),
 • które doprowadz do powi瘯szenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporz康zenia 1305/2013),
 • które doprowadz do powi瘯szenia netto nawadnianego obszaru i s po陰czone z inwestycjami w istniej帷 instalacj nawadniaj帷, na stanie wód mniej ni dobrym (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporz康zenia 1305/2013).

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie udzielane jest w formie refundacji cz窷ci kosztów kwalifikowalnych, które obejmuj m.in. wskazane poni瞠j koszty na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.

Zakres kosztów kwalifikowalnych w obszarze nawadniania obejmuje koszty:

- wykonania uj耩 wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników;

- zakupu nowych maszyn i urz康ze, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, w szczególno軼i do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a tak瞠 nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniaj帷ych i systemów do sterowania nawadnianiem;

- budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezb璠nych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urz康ze do pozyskiwania energii ze 廝óde odnawialnych;

- zakupu sprz皻u komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie;

- op豉t za patenty lub licencje oraz

- ogólne (zwi您ane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej).

Ka盥a inwestycja w nawadnianie powinna ju mie lub ma mie zainstalowany system pomiaru wody umo磧iwiaj帷y mierzenie zu篡cia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

Wykaz dokumentów jakie nale篡 z這篡 wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja…”, zosta okre郵ony w § 13 ust. 3 rozporz康zenia. Niektóre z tych dokumentów sk豉da si w zale積o軼i od rodzaju realizowanej operacji, czy te podmiotu, który planuje ubiega si o pomoc w tym instrumencie wsparcia. Z kolei w § 14 ust. 1a) ww. rozporz康zenia, wskazane zosta造 tzw. dokumenty preselekcyjne, których niedostarczenie w dniu z這瞠nia wniosku o przyznanie pomocy mo瞠 skutkowa pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Do dokumentów tych, w naborze prowadzonym w dniach 21.02.2020 r. – 20.07.2020 r., w zale積o軼i od zakresu realizowanej inwestycji, (np. budowa studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie) nale膨, sk豉dane w formie kopii:

 1. decyzje zatwierdzaj帷e projekt robót geologicznych na wykonanie uj璚ia wód podziemnych wraz z kopi tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj dotycz帷 wykonania uj璚ia wód podziemnych wymagaj帷 sporz康zenia takiego projektu, a podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy nie posiada w dniu sk豉dania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub
 2. pozwolenia wodnoprawne wraz z kopi operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj dotycz帷 wykonania uj璚ia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizacj której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy w dniu sk豉dania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub
 3. pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopi operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj dotycz帷 poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizacj której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wy陰czeniem przypadku gdy operacja obejmuje równie inwestycj dotycz帷 wykonania uj璚ia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy do陰cza dokumenty o których mowa w pkt. 1, lub
 4. zg這szenia wodnoprawne wraz z za鈍iadczeniem o niezg這szeniu sprzeciwu do zg這szenia wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj wymagaj帷 dokonania zg這szenia wodnoprawnego, lub
 5. opinia w zakresie mo磧iwo軼i zaopatrzenia w wod do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziemnych, sporz康zona przez osob posiadaj帷 kwalifikacje w zawodzie geolog, w zakresie czynno軼i polegaj帷ych na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi - w kategorii IV lub V, okre郵onych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj dotycz帷 wykonania uj璚ia wód podziemnych, która nie wymaga sporz康zenia projektu robót geologicznych na wykonanie uj璚ia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie uj璚ia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze, opinia ta b璠zie mog豉 zosta z這穎na przez wnioskodawc (je瞠li dotyczy danej operacji) w ramach uzupe軟ie, tj. na wezwanie ARiMR do usuni璚ia braków we wniosku.

Podsumowuj帷, pomoc na wykonanie zbiornika wodnego lub studni mo瞠 zosta udzielona w ramach operacji typu „Modernizacja…” je瞠li zostan spe軟ione kryteria dost瘼u dotycz帷e zarówno Wnioskodawcy, jak i planowanej operacji okre郵one w art. 46 rozporz康zenia nr 1305/2013 oraz w rozporz康zeniu wykonawczym dla ww. typu operacji.

Co do zasady, nie podlegaj wi璚 dofinansowaniu klasyczne „oczka wodne” przydomowe czy te na ogródkach dzia趾owych, jak równie inne zbiorniki nie u篡tkowane w celach nawadniania upraw rolniczych a s逝膨ce tylko i wy陰cznie retencjonowaniu wody, jak równie inwestycje wpisuj帷e si w ww. za這瞠nia jednak planowane do realizacji przez osoby, które nie prowadz dzia豉lno軼i rolniczej w celach zarobkowych (nie b璠帷 osob, która prowadzi dzia豉lno嗆 rolnicz jako osoba fizyczna krócej ni ww. 12 mies., nie mog udokumentowa przychodu z takiej dzia豉lno軼i). Tym samym nie podlega tak瞠 wsparciu w tym obszarze budowa studni do celów zaopatrzenia w wod gospodarstwa domowego ani studnia w celach zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w wod do celów wy陰cznie pojenia zwierz徠.

Szczegó這we informacje oraz dokumenty aplikacyjne dotycz帷e nawadniania znajduj si na stronie www.arimr.gov.pl w zak豉dce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dzia豉nia / Poddzia豉nie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór 21 lutego do 20 lipca 2020 r.

Dodatkowo, zwracam uwag 瞠 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 疾glugi 字ódl康owej opracowuje „Program przeciwdzia豉nia niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektyw do roku 2030”. Rada Ministrów Uchwa陰 nr 92 z dnia 10 wrze郾ia 2019 r. przyj窸a  „Za這瞠nia do Programu przeciwdzia豉nia niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektyw do roku 2030” (M.P. z 2019 r. poz. 941).

Gównym celem Programu b璠zie wieloaspektowe okre郵enie, a nast瘼nie wdro瞠nie dzia豉, których realizacja zwi瘯szy retencj wody i umo磧iwi zatrzymanie jej przez d逝gi czas w 鈔odowisku. Program b璠zie uwzgl璠nia wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyró積iane ze wzgl璠u na skal – du膨, ma陰 i mikro retencj oraz rodzaj retencji – naturaln i sztuczn. Program przeciwdzia豉nia niedoborowi wody obejmie tak瞠 retencj krajobrazow oraz glebow. W ramach Programu planowane jest opracowanie zestawienia dzia豉 z uwzgl璠nieniem m. in. podzia逝 na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji dzia豉, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizacj oraz 廝ód豉 finansowania. Projekt zostanie poddany konsultacjom spo貫cznym, którym towarzyszy b璠zie kampania informacyjno-promocyjna. W Za這瞠niach do Programu przewidziano si m.in.:

 • realizacj i odtwarzanie obiektów ma貫j retencji i mikroretencji na terenach rolniczych,
 • promowanie i wdra瘸nie zabiegów agrotechnicznych zwi瘯szaj帷ych retencj glebow,
 • realizacj i odtwarzanie stawów hodowlanych,
 • przywracanie oraz nadawanie funkcji nawadniaj帷ej systemom melioracyjnym.

DOSTEPNOSC

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125