Gmina Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 10 maja 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” z siedzib± w 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 64/66 złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego     i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Iskierkowa hipoterapia 2”, któr± następnie podano do publicznej wiadomo¶ci poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubochni, na stronie internetowej Gminy Lubochnia oraz w BIP Gminy Lubochnia.

 

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag.

 

W zwi±zku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. Iskierkowa hipoterapia 2” Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” przyznano dotację celow± z budżetu Gminy Lubochniaw wysoko¶ci 900,00 złotych.


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125