Gmina Lubochnia

Komunikat możliwość przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

Tytuł komunikatu:
wystąpienie przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 w województwie łódzkim w dniu 22.10.2019 (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna).

Treść komunikatu:
możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 w województwie łódzkim w dniach 24.10.2019 r., 25.10.2019 r. oraz 26.10.2019 r. (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna).

Informacje szczegółowe o przekroczeniu:
Zgodnie z prognozami zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniach 24.10.2019 r. oraz 25.10.2019r. istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 μg/m3 – wartość 24-godzinna). Do przekroczenia może dojść na obszarze powiatu bełchatowskiego.
Zgodnie z prognozami zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniu 26.10.2019 r. istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 μg/m3 – wartość 24-godzinna). Do przekroczenia może dojść na obszarze powiatów: łaskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego, łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, brzezińskiego oraz miasta Łodzi i miasta Skierniewice.

Link do prognozy:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie

Zalecenia dla obywateli:
Zalecenia dla ludności szczególnie wrażliwej (osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży) w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego), a w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (wystąpienie smogu pyłowego) zalecenia dla wszystkich mieszkańców:

 1. unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
 2. zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
 3. unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
 4. korzystanie z porad medycznych.

Zalecenia dla mieszkańców:

 1. korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 2. wspólne podróżowanie,
 3. korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 4. stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,
 5. stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, polegających na:
  • skutecznym (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) uszczelnianiu okien i drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych),
  • nieprzegrzewaniu budynków,
  • odsłonięciu grzejników, w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza,
  • oszczędności wody ciepłej,
  • w dni słoneczne, szczególnie bezwietrzne, odsłanianiu żaluzji lub rolet w oknach, w celu umożliwienia nagrzania pomieszczeń przez promieniowanie słoneczne,
  • po zapadnięciu zmroku spuszczanie żaluzji i zasłanianie okien, przy jednoczesnym niezakrywaniu grzejników,
  • szybkie wietrzenie pomieszczeń, przy szeroko otwartych oknach i zamkniętych zaworach termostatycznych,
 6. zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,
 7. ograniczenie spalania w kominkach, (nie dotyczy budynków, których jednym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),
 8. stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
 9. ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści.

Zalecenia dla podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności:

 1. prowadzących instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
 2. prowadzących instalacje do magazynowania kruszyw,
 3. prowadzących instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne,
 4. prowadzących instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
  • stosowanie za sad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
  • bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
  • czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów,
  • zabezpieczenie placów budowy przed emisją niezorganizowaną pyłu,
  • zabezpieczenie samochodów transportujących materiały pylące przed emisją niezorganizowaną pyłu, ograniczenie/zaniechanie, o ile jest to możliwe, transportu materiałów pylących,
  • realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.

Zalecenia dla organów administracji publicznej i instytucji:

 1. kontrole palenisk w zakresie niezgodnego z prawem wykorzystywanie odpadów w celach grzewczych
  • spalanie w piecach i kotłowniach: domowych, zakładowych i in.,
 2. wprowadzenie ograniczenia pylenia ze źródeł niezorganizowanych i kontrole w tym zakresie (np. wydanie zalecenia ograniczenia stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści; nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w cel u wyeliminowania pylenia, w sytuacji braku opadów),
 3. rozpowszechnianie informacji na temat prostych sposobów oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, wprowadzenie ograniczenia w ruchu pojazdów (propagowanie wspólnego podróżowania, korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej, ograniczanie prędkości ruchu pojazdów na drogach, wydanie zalecenia świadczenia usług w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej lub regionalnej nieodpłatnie (DNI BEZ BILETU), wydanie zalecenia czasowego wyłączenia obszarów miast o największym natężeniu ruchu komunikacyjnym dla przejazdu samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony),
 4. wydanie zalecenia priorytetowego świadczenia usług medycznych osobom odczuwającym pogorszenie stanu zdrowia w okresie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (smogu pyłowego).

Pełen katalog działań dla organów administracji publicznej i instytucji określają Plany Działań Krótkoterminowych dla aglomeracji łódzkiej i strefy łódzkiej przyjęte przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

Aktualny stan jakości powietrza:
www.wios.lodz.pl
www.powietrze.lodzkie.pl
www.powietrze.gios.gov.pl

rso 1

Link do prognozy: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie

rso 2

Prognoza zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 na dzień 25.10.2019 r.

rso 3

Prognoza zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 na dzień 26.10.2019 r.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125