Gmina Lubochnia

Zarządzenie Nr 5/2018/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubochnia w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej oraz utworzenia nowej jednostki pomocniczej i nadania jej statutu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) oraz uchwały Nr XII/58/15 Rady Gminy Lubochnia z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lubochnia ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2734) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Lubochnia w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej osiedle o nazwie: Osiedle Nowy Glinnik i utworzenia w jej miejsce jednostki pomocniczej sołectwa o nazwie: Nowy Glinnik- Osiedle oraz nadania jej statutu.
       2. Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej osiedle o nazwie: Osiedle Nowy Glinnik i utworzenia jednostki pomocniczej sołectwa o nazwie: Nowy Glinnik-Osiedle i nadania jej statutu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
       3. Konsultacje mają na celu zebranie opinii w sprawie wskazanej w ust. 1.
       4. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji podane będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Lubochnia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubochnia oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowy Glinnik-Osiedle. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
       5. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w dniach: od 24 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r. poprzez badanie ankietowe skierowane do mieszkańców Gminy Lubochnia. Treść ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
       6. Ankiety będą dostępne na stronie internetowej gminy Lubochnia: www.lubochnia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.lubochnia.pl, w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia.
       7. Ankiety należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia w godzinach pracy Urzędu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia
       8. Ankiety złożone z datą wpływu przed dniem 24.01.2018 r. albo po dniu 02.02.2018 r. nie będą uwzględnione.
       9. Wynik konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.lubochnia.pl i stronie internetowej Gminy Lubochnia: www.lubochnia.pl na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubochnia oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowy Glinnik-Osiedle nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 2.1. Powołuję Zespół ds. konsultacji społecznych w składzie:

1)      Maria Jolanta Ochota - sekretarz Gminy - Przewodniczący Zespołu,
2)      Halina Małek Inspektor ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych- Sekretarz Zespołu,
3)      Tadeusz Skoneczny - Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia - Członek Zespołu,
4)       Ryszard Bis- Radny Rady Gminy Lubochnia - Członek Zespołu,
5)       Sławomir Ryś - Radny Rady Gminy Lubochnia - Członek Zespołu.
       2. Do zadań Zespołu należy:
1)      przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji,
2)      ustalenie wyników konsultacji,
3)      sporządzenie protokołu z konsultacji społecznych i przedstawienie go Wójtowi Gminy Lubochnia.
       3. Protokół z konsultacji społecznych winien zawierać w szczególności:
1)      opis przedmiotu konsultacji,
2)       termin konsultacji,
3)       liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji,
4)       wynik konsultacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Lubochnia oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubochnia i miejscowości Nowy Glinnik-Osiedle.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125