Gmina Lubochnia

Spis rolny 2020

Wójt Gminy Lubochnia ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Lubochni. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
  1. być pełnoletnim,
  2. zamieszkiwać na terenie Gminy Lubochnia,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Dodatkowe umiejętności:
  1. posiadanie umiejętności obsługi komputera,
  2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
  3. pełna sprawność fizyczna,
  4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się,
  5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
  6. posiadanie prawo jazdy kat. B.
 3. Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego (wzór do pobrania),
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  3. oświadczenie kandydata, że nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 2 ppkt 5 i pkt 4 ppkt.3 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
 6. Miejsce składania zgłoszeń:  Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, 97-217 Lubochnia, ul. Tomaszowska 9 — Sekretariat, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy Lubochnia. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 44 710 35 10 w. 22
 7. Dodatkowe informacje:
  1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
   1. statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
   2. zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
   3. sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  2. Szkolenie kończy się egzaminem testowym;
  3. Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail;
  4. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
  5. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.
  6. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r, (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728),
  7. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Wójt
Piotr Majchrowski

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125