Gmina Lubochnia

Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016  na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Zasady udzielania niedopłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) - do pobrania w załączeniu.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminiami.

Na Powiat Tomaszowski Przypada 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, i wobec którym w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz pisemnego złożenia oświadczenia, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

3. Kombatanci, poprzez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4. Weterani, poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa.

5. Młodzież do 26. roku życia oraz seniorzy po ukończeniu 65 lat, poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6. Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z w/w okoliczności.

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wskazanych powyżej.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

2. Wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub

3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu  przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

1) prawa pracy,

2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

3) prawa cywilnego,

4) spraw karnych,

5) spraw administracyjnych,

6) ubezpieczenia społecznego,

7) spraw rodzinnych,

8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Bezpłatna pomoc prawna nie będzie obejmować:

1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Wiecej informacji dotyczących zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125