Gmina Lubochnia

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia - (etap II). Ocena merytoryczna

 

Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.     

W dniu 16 maja 2019 r. opublikowane zostały wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę Lubochnia znalazł się wśród 64, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 137 680 717,41 zł. Kwota jaka została przeznaczona na dofinansowanie projektów     w ramach ogłoszonego konkursu to 90 168 858,43 PLN. 

Szczegółowe informacje o wynikach oceny merytorycznej znajdują się pod adresem:  https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/8763-informacja-o-wynikach-oceny-merytorycznej-wniosków-o-dofinansowanie-projektów-złożonych-w-ramach-konkursu-dla-naboru-nr-rpld-04-01-02-iz-00-10-001-17,-poddziałanie-iv-1-2-odnawialne-źródła-energii

Wniosek złożony przez Gminę Lubochnia znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie wynosi 717 621,21 zł. 

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania znajduje się pod adresem:

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/8764-informacja-o-wyborze-projektów-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-dla-naboru-nr-rpld-04-01-02-iz-00-10-001-17-poddziałanie-iv-1-2-odnawialne-źródła-energii

 

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125