Gmina Lubochnia

FERP lodzkie UEFERR

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII W GMINIE LUBOCHNIA

W dniu 6 listopada 2017 r. Gmina Lubochnia podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn „ Odnawialne Ľródła energii w Gminie Lubochnia” ze ¶rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększona produkcja energii ze Ľródeł odnawialnych oraz ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych pyłów. Energia będzie przeznaczona na potrzeby własne obiektów mieszkalnych.

Celem działań jest wytworzenie infrastruktury do produkcji energii z OZE ( na potrzeby mieszkańców ), wpływ na redukcję emisji CO2 i innych pyłów ( PM10, PM 2,5

 i innych ), wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii ( przej¶cie na gospodarkę niskoemisyjn± ), zwiększenie atrakcyjno¶ci regionu i poprawa jego walorów turystycznych.

 

Okres realizacji Projektu: 1 stycznia 2018 r. – 30 wrze¶nia 2018 r. 

 

Całkowita warto¶ć projektu: 2 308 139,90 zł

Dofinansowanie ze ¶rodków UE: 1 476 950,96

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125