Gmina Lubochnia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Termin składania wniosków:
od dnia 30.06.2017r. do dnia 14.07.2017 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00) 

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

CEL OGÓLNY I: Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem turystycznym poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców

CEL SZCZEGÓŁOWY I.3: Promocja obszaru, w tym produktów i usług lokalnych

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.2: Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.3: Popularyzacja innowacyjnych narzędzi promujących region

NAZWA ORAZ WARTOŚĆ WSKAŹNIKA: Liczba wydanych materiałów promocyjnych – 7 szt.
Liczba popularyzowanych innowacyjnych narzędzi promujących region – 1 szt.
Liczba odbiorców działań promocyjnych - 2.400 osób

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125