Gmina Lubochnia

dolina pilicy belka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie"

 

OGΜSZENIE O NABORZE NR 3/2018

 

Lokalna Grupa Dzia豉nia Stowarzyszenie  Dolina Pilicy informuje  o mo磧iwo軼i  sk豉dania

wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddzia豉nia  19.2 „Wsparcie na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego  przez spo貫czno嗆” obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Termin sk豉dania wniosków:

od dnia 17.09.2018 r. do dnia 01.10.2018 r.

(od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 8.00 - 14.00)

 

Miejsce sk豉dania wniosków:

Stowarzyszenie  Dolina  Pilicy

ul. 鈍. Antoniego  55

97-200 Tomaszów  Mazowiecki

 

Zakres tematyczny operacji:

 • Podejmowanie dzia豉lno軼i gospodarczej

Planowane do osi庵ni璚ia wska幡iki:

 

Cel ogólny LS R

 1. Zintegrowane, aktywne lokalne spo貫czno軼i w tym poprzez w陰czenie spo貫czne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzgl璠nieniem zasad ochrony 鈔odowiska i przeciwdzia豉nia zmianom klimatu

 

Cel(e) szczegó這we LS R

 1. 1 Rozwój przedsi瑿iorczo軼i na obszarach wiejskich, w tym z wykorzystaniem rozwi您a innowacyjnych

Przedsi瞝zi璚i

1. 1 Podejmowanie lub rozwój dzia豉lno軼i gospodarczej

1. 3 Podnoszenie kompetencji w ramach podejmowania lub rozwijania dzia豉lno軼i gospodarczej

 

Wska幡ik

 

 

Lp.

 

Nazwa wska幡ika

Jedn. miary

Warto嗆

Warto嗆

Warto嗆 wska幡ika

Warto嗆

 

 

 

uj皻ego w LS R

 

wska幡ika z

zrealizowanych

planowana do

wska幡ika z

 

 

 

 

 

LS R

wska幡ików z

osi庵ni璚ia w zwi您ku

LS R pozostaj帷a

 

 

 

 

 

 

LS R

z realizacj operacji

do realizacji

 

1.

 

Liczba operacji

szt.

46

19

18

9

 

 

 

polegaj帷ych na

 

 

 

 

 

 

 

 

utworzeniu b康

 

 

 

 

 

 

 

 

rozwini璚iu

 

 

 

 

 

 

 

 

przedsi瑿iorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Liczba

szt.

46

32

18

0

 

 

 

utworzonych

 

 

 

 

 

 

 

 

b康

 

 

 

 

 

 

 

 

utrzymanych

 

 

 

 

 

 

 

 

miejsc pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Liczba szkole

szt.

1

0

1

0

 

 

 

podnosz帷ych

 

 

 

 

 

 

 

 

kompetencje w

 

 

 

 

 

 

 

 

ramach

 

 

 

 

 

 

 

 

podejmowania

 

 

 

 

 

 

 

 

lub rozwijania

 

 

 

 

 

 

 

 

dzia豉lno軼i

 

 

 

 

 

 

 

 

gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Liczba osób,

os.

1

0

1

0

które podnios造
swoje
kompetencje
zawodowe

Forma wsparcia:

Premia w wysoko軼i 100.000,00 z (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Dolina Pilicy).

 

Limit 鈔odków w og這szonym naborze wynosi: 1 800 000,00 z.

Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek wybrany przez LGD do finansowania, musi spe軟i warunki okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze郾ia 2015 r. w sprawie szczegó這wych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia豉nia „Wsparcie na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo貫czno嗆” obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2017r. poz. 772 i 1588 z pó幡. zm.), a ponadto zosta uznany za zgodny z LSR, w tym:

 • z這穎ny w miejscu i terminie  wskazanym w og這szeniu o naborze wniosków o udzielenie  wsparcia,
 • zgodny z zakresem tematycznym  wskazanym w og這szeniu o naborze wniosków,
 • zgodny z PROW na lata 2014-2020, w tym: zgodny z warunkami udzielenia wsparcia obowi您uj帷ymi w ramach naboru oraz zgodny z form wsparcia wskazan w og這szeniu o naborze,
 • zak豉da realizacj celów gównych i szczegó這wych LSR, poprzez osi庵anie zaplanowanych w LSR wska幡ików.

W przypadku du瞠j ilo軼i wniosków spe軟iaj帷ych warunki wsparcia, o mo磧iwo ci uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na li軼ie wniosków wybranych do finansowania.

 

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskaj t sam liczb punktów, o miejscu na li軼ie wniosków wybranych do finansowania decydowa b璠zie termin (dzie, godzina) przyj璚ia wniosku.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z opisem oraz zasady przyznawania punków za spe軟ienie danego kryterium znajduj si na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem: http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=312. Wymagane do osi庵ni c ia minimum punktowe - 60% warto軼i indeksu oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

 

Wymagane dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

a) wype軟iony formularz wniosku o przyznanie  pomocy wraz z wymaganymi za陰cznikami do wniosku,  w tym:

Za陰czniki  dotycz帷e podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie  pomocy:

 1. Dokument  to窺amo軼i - kopia (za陰cznik obowi您kowy)
 2. Dokumenty potwierdzaj帷e zamieszkanie  na obszarze wiejskim obj皻ym LSR – orygina lub kopia (za陰cznik  obowi您kowy)
 3. Za鈍iadczenie wydane nie wcze郾iej ni 1 miesi帷 przed dniem z這瞠nia wniosku przez:
   
  • Kas Rolniczego  Ubezpieczenia  Spo貫cznego  (KRUS)  o niefigurowa niu
  •  w ewidencji osób ubezpieczonych – orygina (za陰cznik obowi您kowy) albo
  • Zak豉d  Ubezpiecze  Spo貫cznych  (ZUS)  potwierdzaj帷e  fakt  podlegania ubezpieczeniu spo貫cznemu w pe軟ym zakresie– orygina (za陰cznikobowi您kowy)
 4. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów - kopia (za陰cznik obowi您kowy)
  albo
   
  2.Za鈍iadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia (za陰cznik obowi您kowy)
   
  albo
   
  3.Wniosek o wpis do ewidencji producentów – kopia (za陰cznik obowi您kowy )
 5. Dokumenty  potwierdzaj帷e  posiadanie  tytu逝  prawnego  do nieruchomo軼i  – za陰cznik obowi您kowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale zwi您ane z nieruchomo軼i– orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
 6. O鈍iadczenie w豉軼iciela(i) lub wspó逕豉軼iciela(i) lub posiadacza(-y) lub wspó逍osiadacza (-y) nieruchomo軼i, 瞠 wyra瘸(j) on(i) zgod na realizacj operacji, je瞠li operacja jest realizowana na terenie nieruchomo軼i b璠帷ej w posiadaniu zale積ym lub b璠帷ej przedmiotem wspó逕豉sno軼i – za陰cznik obowi您kowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale zwi您ane z nieruchomo軼i – orygina sporz康zony na formular zu udost瘼nionym przez UM (je郵i dotyczy)
 7. Biznesplan  – orygina  sporz康zony  na formularzu  udost瘼nionym  przez UM (za陰cznik obowi您kowy)
 8. O鈍iadczenie podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (je郵i dotyczy)
  1. Informacja  podmiotu  ubiegaj帷ego  si  o przyznanie  pomocy o uzyskanejpomocy de minimis  – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM,oraz
  1. Za鈍iadczenie(-a) o pomocy de minimis lub Za鈍iadczenie(-a) o pomocy de minimis w rolnictwie lub ryboówstwie, jakie podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy otrzyma w roku, w którym ubiega si o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzaj帷ych go lat – kopia (je郵i dotyczy)
 9. Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis – orygina (za陰cznik  obowi您kowy)
 10. Pe軟omocnictwo,  je瞠li zosta這 udzielone  – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
 11. Dokumenty uzasadniaj帷e przyj皻y poziom planowanych do poniesienia kosztów - w przypadku dostaw, us逝g, robót budowlanych, które nie s powszechnie dost瘼ne - orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
  Za陰czniki  dotycz帷e robót budowlanych
 12. Kosztorys inwestorski – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
 13. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotycz帷e umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedk豉dany) – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
   

Inne za陰czniki  dotycz帷e operacji (je郵i dotyczy)

b) dokumenty dodatkowe umo磧iwiaj帷e ocen zgodno軼i operacji z LSR oraz przyznanie punktów w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, w tym:

 1. Formularz uzasadnienia spe軟ienia kryterium (za陰cznik nr 1 do og這szenia o naborze
 2. O鈍iadczenie wnioskodawcy o braku zatrudnienia  (za陰cznik  nr 2 do og這szeniao naborze) – wymagane do potwierdzenia spe軟ienia kryterium 2. Status wnioskodawcy
 3. O鈍iadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowa nej (za陰cznik nr 3 do og這szenia o naborze) - wymagane do potwierdzenia spe軟ienia kryterium 3. Wsparcie osób z grup defaworyzowanych

Wymagane dokumenty na potrzeby obs逝gi naborów wniosków oraz monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy, w tym:

 1. Zobowi您ania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informac ji o pomocy otrzymanej za po鈔ednictwem LGD oraz wype軟iania ankiet monitoruj帷 yc h realizacj operacji na potrzeby LGD (za陰cznik nr 4 do og這szenia o naborze),
 2. O鈍iadczenie   wnioskodawcy   o  zgodzie   na  przetwarzanie   danych   osobowych (za陰cznik  nr 5 do og這szenia  o naborze),
 3. O鈍iadczenie wnioskodawcy o posiadanym numerze NIP (za陰cznik nr 6 do og這szenia o naborze).

Tryb sk豉dania wniosków:

Wnioskodawca sk豉da wniosek o przyznanie pomocy na obowi您uj帷ym formular zu wraz z wymaganymi za陰cznikami. Wniosek sk豉dany jest w siedzibie LGD osobi軼ie albo przez pe軟omocnika albo przez osob upowa積ion, w terminie i godzinach wskazanych w og這szeniu o naborze w formie papierowej – w 2 egzemplarzach (orygina i kopia). Zaleca si, aby wniosek posiada za陰czone dokumenty uzasadniaj帷e przyj皻y poziom cen dla danego zadania (np. w postaci ofert od min. 3 oferentów). Zaleca si tak瞠, aby wniosek z這穎ny zosta równie w formie elektronicznej (na p造cie CD lub DVD).

Informacje  ogólne:

Lokalna Strategia Rozwoju dost瘼na jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilic y:

www.dolinapilicy.pl  w zak豉dce „Stowarzyszenie”.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o p豉tno嗆 oraz formular z umowy o przyznanie pomocy s dost瘼ne na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy: www.dolinapilicy.pl w zak豉dce „PROW 2014-2020”, na stronie interneto wej Samorz康u Województwa ódzkiego : www.lodzkie.pl oraz Agencji Restrukturyzac ji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wi璚ej informacji na stronie:

http://dolinapilicy.pl/index.php?readmore=814

Szczegó這we informacje dotycz帷e naboru wniosków mo積a uzyska w biurze Stowarzyszenia Dolina Pilicy: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. 鈍. Antoniego 55 oraz pod numerami telefonów: (44) 710-15-52, 667 – 449 - 044, 601 – 173 - 754 od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 8.00-16.00.

 Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125