Gmina Lubochnia

dolina pilicy belka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie"

 

 

 

OGΜSZENIE O NABORZE NR 4/2018

 

Lokalna Grupa Dzia豉nia Stowarzyszenie  Dolina Pilicy informuje  o mo磧iwo軼i  sk豉dania

wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddzia豉nia  19.2 „Wsparcie  na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego  przez spo貫czno嗆” obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 

Termin sk豉dania wniosków:

od dnia 17.09.2018 r. do dnia 01.10.2018 r.

(od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 8.00 - 14.00)

 

Miejsce sk豉dania wniosków:

Stowarzyszenie  Dolina  Pilicy

ul. 鈍. Antoniego  55

97-200 Tomaszów  Mazowiecki

 

Zakres tematyczny operacji:

 • Rozwijanie  dzia豉lno軼i  gospodarczej

 

Planowane  do osi庵ni璚ia wska幡iki:

Cel ogólny LS R

 1. Zintegrowane, aktywne lokalne spo貫czno軼i w tym poprzez w陰czenie spo貫czne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzgl璠nieniem zasad ochrony 鈔odowiska i przeciwdzia豉nia zmianom klimatu

 

Cel(e) szczegó這we LS R

 1. 1 Rozwój przedsi瑿iorczo軼i na obszarach wiejskich, w tym z wykorzystaniem rozwi您a innowacyjnych

 

Przedsi瞝zi璚ia

1. 1 Podejmowanie lub rozwój dzia豉lno軼i gospodarczej
1. 3 Podnoszenie kompetencji w ramach podejmowania lub rozwijania dzia豉lno軼i gospodarczej

 

Wska幡ik

 

 

Lp.

 

Nazwa wska幡ika

Jedn. miary

Warto嗆

Warto嗆

Warto嗆 wska幡ika

Warto嗆

 

 

 

uj皻ego w LS R

 

wska幡ika z

zrealizowanych

planowana do

wska幡ika z

 

 

 

 

 

LS R

wska幡ików z

osi庵ni璚ia w zwi您ku

LS R pozostaj帷a

 

 

 

 

 

 

LS R

z realizacj operacji

do realizacji

 

1.

 

Liczba operacji

szt.

46

19

9

18

 

 

 

polegaj帷ych na

 

 

 

 

 

 

 

 

utworzeniu b康

 

 

 

 

 

 

 

 

rozwini璚iu

 

 

 

 

 

 

 

 

przedsi瑿iorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Liczba

szt.

46

32

14

0

 

 

 

utworzonych

 

 

 

 

 

 

 

 

b康

 

 

 

 

 

 

 

 

utrzymanych

 

 

 

 

 

 

 

 

miejsc pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Liczba szkole

szt.

1

0

1

0

 

 

 

podnosz帷ych

 

 

 

 

 

 

 

 

kompetencje w

 

 

 

 

 

 

 

 

ramach

 

 

 

 

 

 

 

 

podejmowania

 

 

 

 

 

 

 

 

lub rozwijania

 

 

 

 

 

 

 

 

dzia豉lno軼i

 

 

 

 

 

 

 

 

gospodarczej

 

 

 

 

 

4.

 Liczba osób, które

os.

1

0

1

0

 

 

 

podnios造 swoje kompetencje zawodowe

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, do której stosuje si przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsi瑿iorców .

Wysoko嗆 pomocy:

Maksymalna wysoko嗆 pomocy wynosi 300 000,00 z na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysoko嗆 pomocy przyznana  na jedn operacj nie mo瞠 przekroczy 300 000,00 z.

Ca趾owita  warto嗆 operacji nie mo瞠 by ni窺za  ni 50 000,00 z.

 

Limit 鈔odków w og這szonym naborze wynosi: 1 936 335,00 z.

Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek wybrany przez LGD do finansowania, musi spe軟i warunki okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze郾ia 2015 r. w sprawie szczegó這wych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia豉 nia „Wsparcie na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo貫czno嗆” obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz.772 i 1588 z pó幡. zm.) a ponadto zosta uznany za zgodny z LSR, w tym:

 • z這穎ny  w  miejscu   i  terminie   wskazanym  w  og這szeniu  o  naborze  wniosków o udzielenie  wsparcia,
 • zgodny z zakresem tematycznym  wskazanym w og這szeniu o naborze wniosków,
 • zgodny z PROW na lata 2014-2020, w tym: zgodny z warunkami  udzielenia  wsparcia obowi您uj帷ymi   w  ramach  naboru  oraz  zgodny   z  form   wsparcia   wskazan患 og這szeniu o naborze,
 • zak豉da realizacj celów gównych i szczegó這wych LSR, poprzez osi庵anie zaplanowanych w LSR wska幡ików.

 

W przypadku du瞠j ilo軼i wniosków spe軟iaj帷ych warunki wsparcia, o mo磧iwo軼i uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na li軼ie wniosków wybranych do finansowania.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskaj t sam liczb punktów, o miejscu na li軼ie wniosków wybranych do finansowania decydowa b璠zie termin (dzie, godzina) przyj璚ia wniosku.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z opisem oraz zasady przyznawania punków za spe軟ienie danego kryterium znajduj si na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem: http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=312. Wymagane do osi庵ni璚ia minimum punktowe - 60% warto軼i indeksu oceny w ramach lokalnyc h kryteriów wyboru.

Wymagane dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 a) wype軟iony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi za陰cznikami do wniosku, w tym:

A .Za陰czniki  dotycz帷e podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie  pomocy:

 

A.1. Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonuj帷a  dzia豉lno嗆 gospodarcz

 1. Dokument  to窺amo軼i - kopia (za陰cznik obowi您kowy)
 2. Dokumenty potwierdzaj帷e zamieszkanie  na obszarze wiejskim obj皻ym LSR –orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

A.2. Osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawne j, której ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn

 1. Umowa  spó趾i  lub  statut  spó責zielni,  innej  osoby  prawnej  albo  jednostki organizacyjnej nieposiadaj帷ej osobowo軼i prawnej ubiegaj帷ej si o przyznanie pomocy – kopia (za陰cznik obowi您kowy)
 2.  Za鈍iadczenie o posiadaniu osobowo軼i prawnej przez ko軼ieln jednostk organizacyjn wystawione przez Wojewod lub Ministra Spraw Wewn皻rznyc h i Administracji nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed dniem z這瞠nia wniosku o przyznanie pomocy – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
 3.  Dokument(-y) okre郵aj帷y(-e) lub potwierdzaj帷y(-e):zdolno嗆 prawn oraz posiadanie siedziby lub siedziby oddzia逝 na obszarze wiejskim obj皻ym LSR przez jednostk organizacyjn nieposiadaj帷 osobowo軼i prawnej, której ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

A.3. Spó趾a cywilna

 1. Umowa spó趾i cywilnej  – kopia (za陰cznik obowi您kowy)
 2. Uchwa豉   wspólników   spó趾i   cywilnej,   wskazuj帷a   stron,   która   jest upowa積iona do ubiegania si o pomoc w imieniu pozosta造ch stron o ile porozumienie (umowa) spó趾i nie zawiera takiego upowa積ienia (w przypadku, gdy taka uchwa豉 zosta豉 podj皻a) – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

 

B.  Za陰czniki  wspólne

1)

1.Decyzja o wpisie  producenta do ewidencji producentów  - kopia (za陰cznik obowi您kowy)

albo

2.Za鈍iadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia (za陰cznik obowi您kowy)

albo

3.Wniosek o wpis do ewidencji producentów – kopia (za陰cznik obowi您ko wy)

 

2) Dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie tytu逝 prawnego do nieruchomo軼i – za陰cznik obowi您kowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale zwi您ane z nieruchomo軼i – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

 

3) O鈍iadczenie  w豉軼iciela(i)  lub  wspó逕豉軼iciela(i)  lub  posiadacza(-y)  lub wspó逍osiadacza (-y) nieruchomo軼i, 瞠 wyra瘸(j) on(i) zgod na realizacj operacji, je瞠li operacja jest realizowana na terenie nieruchomo軼i b璠帷ej w posiadaniu zale積ym lub b璠帷ej przedmiotem wspó逕豉sno軼i – za陰cznik obowi您kowy, w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale zwi您ane z nieruchomo軼i – orygina sporz康zony na formular zu udost瘼nionym przez UM (je郵i dotyczy)

4) Biznesplan  – orygina  sporz康zony  na formularzu  udost瘼nionym  przez UM (za陰cznik obowi您kowy)

5) O鈍iadczenie  podmiotu  ubiegaj帷ego  si  o przyznanie  pomocy o wielko軼i przedsi瑿iorstwa  – orygina  sporz康zony  na formularzu  udost瘼nionym  przez UM (za陰cznik obowi您kowy)

6)

1.Formularze  rozliczeniowe  Zak豉du Ubezpiecze  Spo貫cznych z ostatnich 12 miesi璚y poprzedzaj帷ych miesi帷 z這瞠nia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz i w zwi您ku z realizacj operacji planuje utworzenie / utrzymanie miejsc(-a) pracy - kopia (za陰cznik obowi您kowy)

albo

2.O鈍iadczenie podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o niezatrudnianiu pracowników – orygina – wraz z formularzem ZUS DRA – kopia – w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz i w zwi您ku z realizacj operacji planuje utworzenie miejsc(-a) pracy (za陰cznik obowi您kowy)

albo

3.O鈍iadczenie podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o niezatrudnianiu pracowników – orygina – wraz z za鈍iadcze nie m o podleganiu ubezpieczeniu spo貫cznemu rolników przez rolnika prowadz帷ego dzia豉lno嗆 gospodarcz i gospodarstwo rolne, wydanym przez Kas Rolnic ze go Ubezpieczenia Spo貫cznego nie wcze郾iej ni 1 miesi帷 przed dniem z這瞠nia wniosku o przyznanie pomocy – orygina lub kopia – w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz i w zwi您ku z realizacj operacji planuje utworzenie miejsc(-a) pracy (za陰cznik obowi您kowy)

7) Dokumenty   identyfikuj帷e   dotychczas   istniej帷e   miejsce   pracy  wraz  z uzasadnieniem dla jego utrzymania – w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy w zwi您ku z realizacj operacji planuje utrzyma nie miejsc(a) pracy – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

8) O鈍iadczenie podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM(je郵i dotyczy)

9)

1. Informacja podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (je郵i dotyczy)

oraz

2. Za鈍iadczenie(-a) o pomocy de minimis lub Za鈍iadczenie(-a) o pomocy de minimis w rolnictwie lub ryboówstwie, jakie podmiot ubiegaj帷y si

o przyznanie pomocy otrzyma w roku, w którym ubiega si o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzaj帷ych go lat – kopia (je郵i dotyczy)

10) Formularz informacji przedstawianyc h przy ubieganiu si o pomoc de minimis – orygina (za陰cznik obowi您kowy)

11) Ostateczna decyzja 鈔odowiskowa, je瞠li jej wydanie jest wymagane odr瑿nymi przepisami – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

12) Dokumenty  potwierdzaj帷e,  瞠 podmiot  ubiegaj帷y  si o przyznanie  pomocy (za陰cznik obowi您kowy):

 1. posiada do鈍iadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, któr zamierza realizowa – kopia, lu
 2. posiada  zasoby  odpowiednie   do  przedmiotu   operacji,  któr  zamier zarealizowa – kopia lub
 3. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, któr zamier za realizowa, je瞠li jest osob fizyczn – kopia, lub
 4. wykonuje dzia豉lno嗆 odpowiedni do przedmiotu operacji, któr zamier za realizowa – kopia

13)

1. O鈍iadczenie  o kwalifikowalno軼i  VAT  dla  podmiotu  ubiegaj帷ego  si o przyznanie pomocy b璠帷ego osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj帷 osobowo軼i prawnej, je瞠li podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy b璠zie ubiega si o w陰czenie VAT do kosztów kwalifikowalnych – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (za陰cznik obowi您kowy) albo

2.  O鈍iadczenie  o kwalifikowalno軼i  VAT  dla  podmiotu  ubiegaj帷ego  si o przyznanie pomocy b璠帷ego osob fizyczn, je瞠li podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy b璠zie ubiega si o w陰czenie VAT do kosztów kwalifikowalnych  – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym  przez UM (za陰cznik obowi您kowy)

14) Dokumenty   uzasadniaj帷e   przyj皻y  poziom  planowanych   do  poniesie nia kosztów - w przypadku dostaw, us逝g, robót budowlanych, które nie s powszechnie dost瘼ne – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

15) Wycena  rzeczoznawcy  okre郵aj帷a  warto嗆  rynkow  wk豉du  rzeczowego w postaci udost瘼nienia gruntu lub nieruchomo軼i – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

16) Pe軟omocnictwo,  je瞠li zosta這 udzielone  – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

17) Informacja o numerze wyodr瑿nionego rachunku bankowego, prowadzonego przez bank lub spó責zielcz kas oszcz璠no軼iowo–kredytow – w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy ubiega si o zaliczk albo wyprzedzaj帷e finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

18) Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ienie warunków przyznania pomocy (w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez odr瑿ne przepisy) – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)


C. Za陰czniki  dotycz帷e robót budowlanych

1) Kosztorys inwestorski – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)

2) Decyzja o pozwoleniu na budow - orygina  lub kopia (je郵i dotyczy)

3) Zg這szenie  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  w豉軼iwemu  organowi, potwierdzone  przez ten organ– kopia (je郵i dotyczy), wraz z: o鈍iadczeniem,  瞠 w terminie  21 dni od dnia zg這szenia  zamiaru  wykonania robót budowlanych, w豉軼iwy organ nie wniós sprzeciwu – orygina albo za鈍iadczeniem wydanym przez w豉軼iwy organ, 瞠 nie wniós sprzeciwu wobec zg這szonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia

4) Mapy  lub   szkice   sytuacyjne   oraz  rysunki   charakterystyczne   dotycz帷e umiejscowienia operacji (w przypadku gdy projekt budowlany nie jest przedk豉dany ) – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)


D. Inne za陰czniki dotycz帷e operacji (je郵i dotyczy)

b) dokumenty dodatkowe umo磧iwiaj帷e przyznanie punktów w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, w tym:

1) Formularz uzasadnienia spe軟ienia kryterium (za陰cznik nr 1 do og這szenia o naborze)

2)O鈍iadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowa nej (za陰cznik nr 2 do og這szenia o naborze) - wymagane do potwierdzenia spe軟ienia kryterium 4. Wsparcie osób z grup defaworyzowanych

Wymagane dokumenty na potrzeby obs逝gi naborów wniosków oraz monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy, w tym:

a) Zobowi您ania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informac ji o pomocy otrzymanej za po鈔ednictwem LGD oraz wype軟iania ankiet monitoruj帷 yc h realizacj operacji na potrzeby LGD (za陰cznik nr 3 do og這szenia o naborze),

b) O鈍iadczenie   wnioskodawcy   o  zgodzie   na  przetwarzanie   danych   osobowych (za陰cznik  nr 4 do og這szenia  o naborze).

Tryb sk豉dania wniosków:

Wnioskodawca sk豉da wniosek o przyznanie pomocy na obowi您uj帷ym formular zu wraz z wymaganymi za陰cznikami. Wniosek sk豉dany jest w siedzibie LGD osobi軼ie albo przez pe軟omocnika albo przez osob upowa積ion, w terminie i godzinach wskazanych w og這szeniu o naborze w formie papierowej – w 2 egzemplarzach (orygina i kopia). Zaleca si, aby wniosek posiada za陰czone dokumenty uzasadniaj帷e przyj皻y poziom cen dla danego zadania (np. w postaci ofert od min. 3 oferentów). Zaleca si tak瞠, aby wniosek z這穎ny zosta równie w formie elektronicznej (na p造cie CD lub DVD).

Informacje  ogólne:

Lokalna Strategia Rozwoju dost瘼na jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilic y: www.dolinapilicy.pl  w zak豉dce „Stowarzyszenie”.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o p豉tno嗆 oraz formular z umowy o przyznanie pomocy s dost瘼ne na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy: www.dolinapilicy.pl w zak豉dce „PROW 2014-2020”, na stronie interneto wej Samorz康u Województwa ódzkiego : www.lodzkie.pl oraz Agencji Restrukturyzac ji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wi璚ej informacji na stronie

 http://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=815

Szczegó這we informacje dotycz帷e naboru wniosków mo積a uzyska w biurze Stowarzyszenia Dolina Pilicy: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. 鈍. Antoniego 55 oraz pod numerami telefonów: (44) 710 – 15 - 52, 667 – 449 - 044, 601 – 173 - 754 od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 8.00-16.00.

 


Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125