Gmina Lubochnia

belka pilica prpo leader kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  Dolina Pilicy informuje  o możliwości  składania

wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 

Termin składania wniosków:

od dnia 17.09.2018 r. do dnia 01.10.2018 r.

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

 

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie  Dolina  Pilicy

ul. św. Antoniego  55

97-200 Tomaszów  Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

 • tworzenie   lub  rozwój  inkubatorów   przetwórstwa   lokalnego   produktów  rolnych będących przedsiębiorstwami  spożywczymi  w rozumieniu  art. 3 pkt 2 rozporządze nia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest  wykonywana  działalność  w zakresie  produkcji,  przetwarzania  lub  dystrybucji żywności  pochodzenia  roślinnego  lub zwierzęcego  lub wprowadzania  tej żywności  na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności

Planowane  do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny LS R

 1. Zintegrowane, aktywne lokalne społeczności w tym poprzez włączenie społeczne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Cel(e) szczegółowe LS R

 1. 1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

Przedsięwzięcia

 1. 1. 2. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

 

 

Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa wskaźnika

Jedn. miary

Wartość

Wartość

Wartość wskaźnika

Wartość

 

 

 

ujętego w LS R

 

wskaźnika z

zrealizowanych

planowana do

wskaźnika z

 

 

 

 

 

LS R

wskaźników z

osiągnięcia w związku

LS R pozostająca

 

 

 

 

 

 

LS R

z realizacją operacji

do realizacji

 

1.

 

Liczba

szt.

1

0

1

0

 

 

 

powstałych bądź

 

 

 

 

 

 

 

 

utrzymanych

 

 

 

 

 

 

 

 

inkubatorów

 

 

 

 

 

 

 

 

przetwórstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalnego

 

 

 

 

 

 

2.

 

Liczba osób

os.

20

0

20

0

 

 

 

korzystających z

 

 

 

 

 

 

 

 

infrastruktury

służącej

przetwarzaniu

produktów rolnych

 

 

 

 

 


 


Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,  do której  stosuje się przepisy  ustawy z dnia  6 marca  2018r. – Prawo przedsiębiorców
 • nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów  publicznych
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

 

 

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość pomocy przyznana  na jedną operację nie może przekroczyć 500 000,00 zł.

Całkowita  wartość operacji nie może być niższa  niż 50 000,00 zł.

 

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  500 000,00 zł.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 

Wniosek wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziała nia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017r. poz. 772 i 1588 z późn. zm.), a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR, w tym:

 • złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • zgodny z zakresem tematycznym  wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • zgodny z PROW na lata 2014-2020, w tym: zgodny z warunkami  udzielenia  wsparcia
 • obowiązującymi w ramach naboru oraz zgodny z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście wniosków wybranych do finansowania.

 

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście wniosków wybranych do finansowania decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z opisem oraz zasady przyznawania punków za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem: http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=312.  Wymagane do osiągnięcia minimum punktowe - 60% wartości indeksu oceny w ramach lokalnyc h kryteriów wyboru.

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia  oraz  kryteriów wyboru operacji:
a) wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku, w tym:  
 
A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy:
 
A.1. Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą 1) Dokument tożsamości - kopia (załącznik obowiązkowy) 2) Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
 
A.2. Osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 
1) Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia (załącznik obowiązkowy)
2) Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
3) Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e):zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub siedziby oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
A.3. Spółka cywilna
1) Umowa spółki cywilnej – kopia (załącznik obowiązkowy)
2) Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta) – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
B. Załączniki wspólne
1)    1. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów  - kopia (załącznik obowiązkowy) albo
2. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów  – kopia (załącznik obowiązkowy) albo
3. Wniosek o wpis do ewidencji producentów – kopia (załącznik obowiązkowy)
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
3) Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza (-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – załącznik obowiązkowy, w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM (jeśli dotyczy)
4) Biznesplan – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM (załącznik obowiązkowy)
5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM (załącznik obowiązkowy)
6)
1. Formularze rozliczeniowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność gospodarczą i w związku z realizacją operacji planuje utworzenie / utrzymanie miejsc(-a) pracy -  kopia (załącznik obowiązkowy) albo
2. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o niezatrudnianiu pracowników – oryginał – wraz z formularzem ZUS DRA – kopia – w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność gospodarczą i w związku z realizacją operacji planuje utworzenie miejsc(-a) pracy (załącznik obowiązkowy) albo
3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o niezatrudnianiu pracowników – oryginał – wraz z zaświadczeniem o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolnika prowadzącego działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne, wydanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy  – oryginał lub kopia –  w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność gospodarczą i w związku z realizacją operacji planuje utworzenie miejsc(-a) pracy (załącznik obowiązkowy)
7) Dokumenty identyfikujące dotychczas istniejące miejsce pracy wraz z uzasadnieniem dla jego utrzymania – w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w związku z realizacją operacji planuje utrzymanie miejsc(a) pracy – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
8) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM (jeśli dotyczy)
9)
1. Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis  – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM (jeśli dotyczy)
oraz
2. Zaświadczenie(-a) o pomocy de minimis lub Zaświadczenie(-a) o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat – kopia (jeśli dotyczy)
10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał (załącznik obowiązkowy)
11) Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
12) Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (załącznik obowiązkowy):
1. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować – kopia lub
2. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza  realizować – kopia lub
3. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną – kopia lub 4. wykonuje działalność gospodarczą odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – kopia
13)  
1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM (załącznik obowiązkowy) albo
2. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM (załącznik obowiązkowy)
14) Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów - w przypadku dostaw, usług, robót budowlanych, które nie są powszechnie dostępne – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
15) Wycena rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia gruntu lub nieruchomości – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
16) Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
17) Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową – w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ubiega się o zaliczkę albo wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy) 
18) Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy (w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez odrębne przepisy) – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
C. Załączniki dotyczące robót budowlanych
1) Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
2) Decyzja o pozwoleniu na budowę - oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
3) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ  – kopia (jeśli dotyczy), wraz z:  - oświadczeniem, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał albo  - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia 
4) Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku gdy projekt budowlany nie jest przedkładany ) – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
D. Inne załączniki dotyczące operacji (jeśli dotyczy)
b) dokumenty dodatkowe umożliwiające przyznanie punktów  w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, w tym:
1) Formularz uzasadnienia spełnienia kryterium (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze)
Wymagane dokumenty na potrzeby obsługi naborów wniosków oraz monitoringu  i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy, w tym:
a) Zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem  LGD oraz wypełniania ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD  (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze),
b) Oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze).
Tryb składania wniosków:
Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy na obowiązującym formularzu  wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek składany jest w siedzibie LGD osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobą upoważnioną, w terminie i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze w formie papierowej – w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia). Zaleca się, aby wniosek posiadał załączone dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (np. w postaci ofert od min. 3 oferentów). Zaleca się także, aby wniosek złożony został również w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD).
 
Informacje ogólne:
Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy: www.dolinapilicy.pl w zakładce „Stowarzyszenie”.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy: www.dolinapilicy.pl w zakładce „PROW 2014-2020”, na stronie internetowej Samorządu Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji na stronie: http://dolinapilicy.pl/index.php?readmore=816
 
 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Dolina Pilicy: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 55 oraz pod numerami telefonów: (44) 710 – 15 - 52, 667 – 449 - 044, 601 – 173 - 754 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 
 

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125