Gmina Lubochnia

belka pilica prpo leader kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie"

 

OGΜSZENIE O NABORZE NR 5/2018

 

Lokalna Grupa Dzia豉nia Stowarzyszenie  Dolina Pilicy informuje  o mo磧iwo軼i  sk豉dania

wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddzia豉nia  19.2 „Wsparcie  na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego  przez spo貫czno嗆” obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 

Termin sk豉dania wniosków:

od dnia 17.09.2018 r. do dnia 01.10.2018 r.

(od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 8.00 - 14.00)

 

Miejsce sk豉dania wniosków:

Stowarzyszenie  Dolina  Pilicy

ul. 鈍. Antoniego  55

97-200 Tomaszów  Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

 • tworzenie   lub  rozwój  inkubatorów   przetwórstwa   lokalnego   produktów  rolnych b璠帷ych przedsi瑿iorstwami  spo篡wczymi  w rozumieniu  art. 3 pkt 2 rozporz康ze nia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj帷ego ogólne zasady i wymagania prawa 篡wno軼iowego, powo逝j帷ego Europejski Urz康 ds. Bezpiecze雟twa 砰wno軼i oraz ustanawiaj帷ego procedury w zakresie bezpiecze雟twa 篡wno軼i (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z pó幡. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z pó幡. zm.), w których jest  wykonywana  dzia豉lno嗆  w zakresie  produkcji,  przetwarzania  lub  dystrybucji 篡wno軼i  pochodzenia  ro郵innego  lub zwierz璚ego  lub wprowadzania  tej 篡wno軼i  na rynek, przy czym podstaw dzia豉lno軼i wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie 篡wno軼i

Planowane  do osi庵ni璚ia wska幡iki:

Cel ogólny LS R

 1. Zintegrowane, aktywne lokalne spo貫czno軼i w tym poprzez w陰czenie spo貫czne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzgl璠nieniem zasad ochrony 鈔odowiska i przeciwdzia豉nia zmianom klimatu

Cel(e) szczegó這we LS R

 1. 1 Rozwój przedsi瑿iorczo軼i na obszarach wiejskich, w tym z wykorzystaniem rozwi您a innowacyjnych

 

Przedsi瞝zi璚ia

 1. 1. 2. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

 

 

Wska幡ik

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa wska幡ika

Jedn. miary

Warto嗆

Warto嗆

Warto嗆 wska幡ika

Warto嗆

 

 

 

uj皻ego w LS R

 

wska幡ika z

zrealizowanych

planowana do

wska幡ika z

 

 

 

 

 

LS R

wska幡ików z

osi庵ni璚ia w zwi您ku

LS R pozostaj帷a

 

 

 

 

 

 

LS R

z realizacj operacji

do realizacji

 

1.

 

Liczba

szt.

1

0

1

0

 

 

 

powsta造ch b康

 

 

 

 

 

 

 

 

utrzymanych

 

 

 

 

 

 

 

 

inkubatorów

 

 

 

 

 

 

 

 

przetwórstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalnego

 

 

 

 

 

 

2.

 

Liczba osób

os.

20

0

20

0

 

 

 

korzystaj帷ych z

 

 

 

 

 

 

 

 

infrastruktury

s逝膨cej

przetwarzaniu

produktów rolnych

 

 

 

 

 


 


Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz,  do której  stosuje si przepisy  ustawy z dnia  6 marca  2018r. – Prawo przedsi瑿iorców
 • nie wy窺zej ni 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów  publicznych
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozosta造ch podmiotów aplikuj帷ych do LGD.

 

 

Wysoko嗆 pomocy:

Maksymalna wysoko嗆 pomocy wynosi 500 000,00 z na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysoko嗆 pomocy przyznana  na jedn operacj nie mo瞠 przekroczy 500 000,00 z.

Ca趾owita  warto嗆 operacji nie mo瞠 by ni窺za  ni 50 000,00 z.

 

Limit 鈔odków w og這szonym naborze wynosi:  500 000,00 z.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 

Wniosek wybrany przez LGD do finansowania, musi spe軟i warunki okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze郾ia 2015 r. w sprawie szczegó這wych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia豉 nia „Wsparcie na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo貫czno嗆” obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017r. poz. 772 i 1588 z pó幡. zm.), a ponadto zosta uznany za zgodny z LSR, w tym:

 • z這穎ny w miejscu i terminie wskazanym w og這szeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • zgodny z zakresem tematycznym  wskazanym w og這szeniu o naborze wniosków,
 • zgodny z PROW na lata 2014-2020, w tym: zgodny z warunkami  udzielenia  wsparcia
 • obowi您uj帷ymi w ramach naboru oraz zgodny z form wsparcia wskazan w og這szeniu o naborze,
 • zak豉da realizacj celów gównych i szczegó這wych LSR, poprzez osi庵anie zaplanowanych w LSR wska幡ików.

W przypadku du瞠j ilo軼i wniosków spe軟iaj帷ych warunki wsparcia, o mo磧iwo軼i uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na li軼ie wniosków wybranych do finansowania.

 

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskaj t sam liczb punktów, o miejscu na li軼ie wniosków wybranych do finansowania decydowa b璠zie termin (dzie, godzina) przyj璚ia wniosku.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z opisem oraz zasady przyznawania punków za spe軟ienie danego kryterium znajduj si na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem: http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=312.  Wymagane do osi庵ni璚ia minimum punktowe - 60% warto軼i indeksu oceny w ramach lokalnyc h kryteriów wyboru.

 

Wymagane dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ienie warunków udzielenia wsparcia  oraz  kryteriów wyboru operacji:
a) wype軟iony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi za陰cznikami do wniosku, w tym:  
 
A. Za陰czniki dotycz帷e podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy:
 
A.1. Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonuj帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz 1) Dokument to窺amo軼i - kopia (za陰cznik obowi您kowy) 2) Dokumenty potwierdzaj帷e zamieszkanie na obszarze wiejskim obj皻ym LSR – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
 
A.2. Osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej, której ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn 
1) Umowa spó趾i lub statut spó責zielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadaj帷ej osobowo軼i prawnej ubiegaj帷ej si o przyznanie pomocy – kopia (za陰cznik obowi您kowy)
2) Za鈍iadczenie o posiadaniu osobowo軼i prawnej przez ko軼ieln jednostk organizacyjn wystawione przez Wojewod lub Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed dniem z這瞠nia wniosku o przyznanie pomocy – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
3) Dokument(-y) okre郵aj帷y(-e) lub potwierdzaj帷y(-e):zdolno嗆 prawn oraz posiadanie siedziby lub siedziby oddzia逝 na obszarze wiejskim obj皻ym LSR przez jednostk organizacyjn nieposiadaj帷 osobowo軼i prawnej, której ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
A.3. Spó趾a cywilna
1) Umowa spó趾i cywilnej – kopia (za陰cznik obowi您kowy)
2) Uchwa豉 wspólników spó趾i cywilnej, wskazuj帷a stron, która jest upowa積iona do ubiegania si o pomoc w imieniu pozosta造ch stron o ile porozumienie (umowa) spó趾i nie zawiera takiego upowa積ienia (w przypadku, gdy taka uchwa豉 zosta豉 podj皻a) – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
B. Za陰czniki wspólne
1)    1. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów  - kopia (za陰cznik obowi您kowy) albo
2. Za鈍iadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów  – kopia (za陰cznik obowi您kowy) albo
3. Wniosek o wpis do ewidencji producentów – kopia (za陰cznik obowi您kowy)
2) Dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie tytu逝 prawnego do nieruchomo軼i – za陰cznik obowi您kowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale zwi您ane z nieruchomo軼i – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
3) O鈍iadczenie w豉軼iciela(i) lub wspó逕豉軼iciela(i) lub posiadacza(-y) lub wspó逍osiadacza (-y) nieruchomo軼i, 瞠 wyra瘸(j) on(i) zgod na realizacj operacji, je瞠li operacja jest realizowana na terenie nieruchomo軼i b璠帷ej w posiadaniu zale積ym lub b璠帷ej przedmiotem wspó逕豉sno軼i – za陰cznik obowi您kowy, w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale zwi您ane z nieruchomo軼i – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (je郵i dotyczy)
4) Biznesplan – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (za陰cznik obowi您kowy)
5) O鈍iadczenie podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o wielko軼i przedsi瑿iorstwa – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (za陰cznik obowi您kowy)
6)
1. Formularze rozliczeniowe Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych z ostatnich 12 miesi璚y poprzedzaj帷ych miesi帷 z這瞠nia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz i w zwi您ku z realizacj operacji planuje utworzenie / utrzymanie miejsc(-a) pracy -  kopia (za陰cznik obowi您kowy) albo
2. O鈍iadczenie podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o niezatrudnianiu pracowników – orygina – wraz z formularzem ZUS DRA – kopia – w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz i w zwi您ku z realizacj operacji planuje utworzenie miejsc(-a) pracy (za陰cznik obowi您kowy) albo
3. O鈍iadczenie podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o niezatrudnianiu pracowników – orygina – wraz z za鈍iadczeniem o podleganiu ubezpieczeniu spo貫cznemu rolników przez rolnika prowadz帷ego dzia豉lno嗆 gospodarcz i gospodarstwo rolne, wydanym przez Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego nie wcze郾iej ni 1 miesi帷 przed dniem z這瞠nia wniosku o przyznanie pomocy  – orygina lub kopia –  w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz i w zwi您ku z realizacj operacji planuje utworzenie miejsc(-a) pracy (za陰cznik obowi您kowy)
7) Dokumenty identyfikuj帷e dotychczas istniej帷e miejsce pracy wraz z uzasadnieniem dla jego utrzymania – w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy w zwi您ku z realizacj operacji planuje utrzymanie miejsc(a) pracy – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
8) O鈍iadczenie podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (je郵i dotyczy)
9)
1. Informacja podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis  – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (je郵i dotyczy)
oraz
2. Za鈍iadczenie(-a) o pomocy de minimis lub Za鈍iadczenie(-a) o pomocy de minimis w rolnictwie lub ryboówstwie, jakie podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy otrzyma w roku, w którym ubiega si o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzaj帷ych go lat – kopia (je郵i dotyczy)
10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis – orygina (za陰cznik obowi您kowy)
11) Ostateczna decyzja 鈔odowiskowa, je瞠li jej wydanie jest wymagane odr瑿nymi przepisami – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
12) Dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy (za陰cznik obowi您kowy):
1. posiada do鈍iadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, któr zamierza realizowa – kopia lub
2. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, któr zamierza  realizowa – kopia lub
3. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, któr zamierza realizowa, je瞠li jest osob fizyczn – kopia lub 4. wykonuje dzia豉lno嗆 gospodarcz odpowiedni do przedmiotu operacji, któr zamierza realizowa – kopia
13)  
1. O鈍iadczenie o kwalifikowalno軼i VAT dla podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy b璠帷ego osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj帷 osobowo軼i prawnej, je瞠li podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy b璠zie ubiega si o w陰czenie VAT do kosztów kwalifikowalnych – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (za陰cznik obowi您kowy) albo
2. O鈍iadczenie o kwalifikowalno軼i VAT dla podmiotu ubiegaj帷ego si o przyznanie pomocy b璠帷ego osob fizyczn, je瞠li podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy b璠zie ubiega si o w陰czenie VAT do kosztów kwalifikowalnych – orygina sporz康zony na formularzu udost瘼nionym przez UM (za陰cznik obowi您kowy)
14) Dokumenty uzasadniaj帷e przyj皻y poziom planowanych do poniesienia kosztów - w przypadku dostaw, us逝g, robót budowlanych, które nie s powszechnie dost瘼ne – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
15) Wycena rzeczoznawcy okre郵aj帷a warto嗆 rynkow wk豉du rzeczowego w postaci udost瘼nienia gruntu lub nieruchomo軼i – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
16) Pe軟omocnictwo, je瞠li zosta這 udzielone – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
17) Informacja o numerze wyodr瑿nionego rachunku bankowego, prowadzonego przez bank lub spó責zielcz kas oszcz璠no軼iowo–kredytow – w przypadku, gdy podmiot ubiegaj帷y si o przyznanie pomocy ubiega si o zaliczk albo wyprzedzaj帷e finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji – orygina lub kopia (je郵i dotyczy) 
18) Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ienie warunków przyznania pomocy (w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez odr瑿ne przepisy) – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
C. Za陰czniki dotycz帷e robót budowlanych
1) Kosztorys inwestorski – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
2) Decyzja o pozwoleniu na budow - orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
3) Zg這szenie zamiaru wykonania robót budowlanych w豉軼iwemu organowi, potwierdzone przez ten organ  – kopia (je郵i dotyczy), wraz z:  - o鈍iadczeniem, 瞠 w terminie 21 dni od dnia zg這szenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w豉軼iwy organ nie wniós sprzeciwu – orygina albo  - za鈍iadczeniem wydanym przez w豉軼iwy organ, 瞠 nie wniós sprzeciwu wobec zg這szonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia 
4) Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotycz帷e umiejscowienia operacji (w przypadku gdy projekt budowlany nie jest przedk豉dany ) – orygina lub kopia (je郵i dotyczy)
D. Inne za陰czniki dotycz帷e operacji (je郵i dotyczy)
b) dokumenty dodatkowe umo磧iwiaj帷e przyznanie punktów  w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, w tym:
1) Formularz uzasadnienia spe軟ienia kryterium (za陰cznik nr 1 do og這szenia o naborze)
Wymagane dokumenty na potrzeby obs逝gi naborów wniosków oraz monitoringu  i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy, w tym:
a) Zobowi您ania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za po鈔ednictwem  LGD oraz wype軟iania ankiet monitoruj帷ych realizacj operacji na potrzeby LGD  (za陰cznik nr 2 do og這szenia o naborze),
b) O鈍iadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (za陰cznik nr 3 do og這szenia o naborze).
Tryb sk豉dania wniosków:
Wnioskodawca sk豉da wniosek o przyznanie pomocy na obowi您uj帷ym formularzu  wraz z wymaganymi za陰cznikami. Wniosek sk豉dany jest w siedzibie LGD osobi軼ie albo przez pe軟omocnika albo przez osob upowa積ion, w terminie i godzinach wskazanych w og這szeniu o naborze w formie papierowej – w 2 egzemplarzach (orygina i kopia). Zaleca si, aby wniosek posiada za陰czone dokumenty uzasadniaj帷e przyj皻y poziom cen dla danego zadania (np. w postaci ofert od min. 3 oferentów). Zaleca si tak瞠, aby wniosek z這穎ny zosta równie w formie elektronicznej (na p造cie CD lub DVD).
 
Informacje ogólne:
Lokalna Strategia Rozwoju dost瘼na jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy: www.dolinapilicy.pl w zak豉dce „Stowarzyszenie”.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o p豉tno嗆 oraz formularz umowy o przyznanie pomocy s dost瘼ne na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy: www.dolinapilicy.pl w zak豉dce „PROW 2014-2020”, na stronie internetowej Samorz康u Województwa ódzkiego: www.lodzkie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl.
Wi璚ej informacji na stronie: http://dolinapilicy.pl/index.php?readmore=816
 
 
 
 
Szczegó這we informacje dotycz帷e naboru wniosków mo積a uzyska w biurze Stowarzyszenia Dolina Pilicy: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. 鈍. Antoniego 55 oraz pod numerami telefonów: (44) 710 – 15 - 52, 667 – 449 - 044, 601 – 173 - 754 od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 8.00-16.00.
 
 

Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125