Gmina Lubochnia

Lubochnia dn. 13.10.2016r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.


Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej przyjętym Uchwałą Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 września 2010r. ogłaszam konsultacje:

1. Cel i przedmiot konsultacji:

  • stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

  • Rozpoczęcie konsultacji 21 października 2016 roku
  • zakończenie 07 listopada 2016 roku 
  • termin składania uwag i opinii - do 07 listopada 2016 roku

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

  • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2016r. poz.239 ze zm./ działające na terenie Gminy Lubochnia, 
  • w zakresie określonym w ustawie,
  • konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu, 
  • uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Urzędzie Gminy w Lubochni pok. Nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125