Gmina Lubochnia

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przyjętym Uchwałą Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 września 2010 r. ogłaszam konsultacje: 

1. Cel i przedmiot konsultacji:

 - stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

- Rozpoczęcie  konsultacji - 27 października 2017 roku
- zakończenie konsultacji - 14 listopada 2017 roku 
- termin składania uwag i opinii - do 14 listopada 2017 roku 

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

 - w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm./ działające na terenie Gminy Lubochnia, w zakresie określonym w ustawie,
- konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu do konsultacji,
- uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Urzędzie Gminy w Lubochni pok. Nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125