Gmina Lubochnia

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
 z dnia 2 listopada 2017 roku

 

         Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 24 października 2017 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2017.

 

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

a.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubochnia,

b.         na stronie internetowej Gminy Lubochnia,

c.         na stronie BIP Gminy Lubochnia.

 

Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty w terminie:
 od 2 listopada do 9 listopada 2017 roku

na formularzu uwag w Urzędzie Gminy w Lubochni pok. nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, (liczy się data wpływu do urzędu).

 

*Uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

INFORMACJA 

Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 24 października 2017 r. Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2017, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubochni, na stronie internetowej Gminy Lubochnia oraz w BIP Gminy Lubochnia.

 

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag.

 

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. Dostarczenie żywności 
z Banku Żywności w Łodzi do punktu wydawania w Lubochni i rozdział dla osób potrzebujących – mieszkańców gminy Lubochnia” 
Lubocheńskiemu Stowarzyszeniu Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” przyznano dotację celową z budżetu Gminy Lubochnia w wysokości 2.198,30 złotych.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125