Gmina Lubochnia

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomo¶ci uproszczon± ofertę realizacji zadania publicznego złożon± w dniu 3 lipca 2019 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Małcza „Różanecznik” z siedzib± w Małczu Nr 51, 97-217 Lubochnia na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Lubochnia w roku 2019.

Niniejsz± ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubochnia,
2) na stronie internetowej Gminy Lubochnia,
3) na stronie BIP Gminy Lubochnia.

Każdy może zgłosić swoje uwagi dotycz±ce oferty w terminie: od 4 lipca 2019 r. do 11 lipca 2019 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu uwag, którego wzór stanowi zał±cznik do ogłoszenia. Formularz uwag należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubochnia pok. nr 21 lub przesłać za po¶rednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Lubochnia: Urz±d Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9 , 97-217 Lubochnia (liczy się data wpływu do urzędu) lub drog± elektroniczn± na adres: gmina@lubochnia.pl.

Uwagi, które wpłyn± po terminie nie będ± rozpatrywane.

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125