Gmina Lubochnia

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

W dniu 12 marca 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszewy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.389.000,00 zł brutto, dofinansowanie 500.000,00 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 100.000,00 zł brutto, dofinansowanie 15.301,00 zł;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1.289.000,00 zł brutto, dofinansowanie 484.699,00 zł.

 Wykonawcą jest firma PASJA Rafał Nagórka z Tomaszowa Mazowieckiego, z terminem wykonania robót budowlanych do dnia 31.07.2020 r. oraz terminem uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.09.2020 r.

W ramach zadania:

  1. Wykonany zostanie kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWiOR oraz uzyskane zostaną warunki techniczne, niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji.
  2. Uzyskane zostanie w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę.
  3. Przygotowany zostanie teren pod inwestycję oraz wykonane zostaną roboty budowlane na podstawie opracowanych projektów.
  4. Dostarczone i zamontowane zostanie wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego i zmywalni, jako niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
  5. Opracowana zostanie instrukcja ppoż., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku świetlicy.
  6. Uzyskane zostanie w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Nad robotami budowlanymi sprawowany będzie nadzór inwestorski w ramach podpisanej w dniu 12.03.2019 r. umowy z firmą CONSIL Mateusz Chmielewski z m. Nowy Glinnik, gm. Lubochnia, której wartość wynosi 18.204,00 zł brutto.

Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zapewniającej warunki do organizowania i uczestnictwa społeczności lokalnej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych.  


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125