Gmina Lubochnia

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LUBOCHNIA ZA 2018 ROK

Zgodnie z art.28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) Wójt Gminy Lubochnia przedstawia Radzie Gminy Lubochnia Raport o stanie Gminy Lubochnia w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubochnia zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lubochnia.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady zgłoszenia”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Lubochnia za rok 2018 odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2019 roku ( wtorek ) do godziny 1600 w pok. 21 Urzędu Gminy Lubochnia.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy a także w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 20).

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Lubochnia

/-/ Paweł Bachura

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125