Gmina Lubochnia

dolina pilicy belka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego
dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od dnia 09.10.2017r. do dnia 23.10.2017 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

CEL OGÓLNY II: Zintegrowane, aktywne lokalne społeczności, w tym poprzez włączenie społeczne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

CEL SZCZEGÓŁOWY II.2: Aktywizacja i włączenie w życie społeczne

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.2: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych, w tym wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk, rozwój tożsamości 

NAZWA ORAZ WARTOŚĆ WSKAŹNIKA: Liczba wydarzeń – 11 szt. Liczba uczestników działań aktywizujących – 870 osób

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125