Gmina Lubochnia

belka pilica prpo leader kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017/G


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego
dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:
od dnia 27.11.2017 r. do dnia 11.12.2017 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy,  ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny projektu grantowego:
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

CEL OGÓLNY II: Zintegrowane, aktywne lokalne społeczności, w tym poprzez włączenie społeczne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

CEL SZCZEGÓŁOWY II.2: Aktywizacja i włączenie w życie społeczne

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1: Wspieranie/aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych

NAZWA ORAZ WARTOŚĆ WSKAŹNIKA: Liczba operacji wspierających organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne, grupy nieformalne – 10 szt. Liczba wspartych organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych – 10 szt.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125