Gmina Lubochnia

belka pilica prpo leader kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:
od dnia 27.11.2017r. do dnia 11.12.2017 r., (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

CEL OGÓLNY I: Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem turystycznym poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa
kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców 

CEL SZCZEGÓŁOWY I.2: Wspieranie dziedzictwa historyczno – kulturowego oraz twórczości artystycznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1: Wspieranie lokalnych twórców

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2: Budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w miejscowościach: Aleksandrów, Skotniki, Smardzewice, Rzeczyca, Łazy - Dąbrowa

NAZWA ORAZ WARTOŚĆ WSKAŹNIKA: Liczba wyposażonych bądź doposażonych lokalnych twórców – 2 os. Liczba zbudowanych, przebudowanych, zrewitalizowanych, wyposażonych, oznakowanych obiektów dziedzictwa kulturowego – 3 szt. Liczba osób korzystających z dóbr dziedzictwa historyczno – kulturowego w pierwszym roku po zakończeniu realizacji operacji - 250 osób

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125