Gmina Lubochnia

Wybory Samorządowe odbędą się
21 października 2018 roku.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października – wynika z rozporządzenia premiera. Do 27 sierpnia powinny być podane do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, który jest załącznikiem do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, do 27 sierpnia odpowiednio do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego powinno też wpłynąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

Do 6 września powinno nastąpić zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Do 11 września komisarze wyborczy powinni powołać terytorialne komisje wyborcze.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie Kodeksu wyborczego.

Sporządzenie spisów wyborców

Do 17 września do godz. 24 powinny zostać utworzone obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalone ich granice, siedziby i numery. Do terytorialnych komisji wyborczych zgłoszone powinny zostać listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

Kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych powinni zostać zgłoszeni do 21 września. Do 26 września godz. 24 zakończone ma być zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy ma się odbyć do 30 września.

Do 6 października powinny być rozplakatowane obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, a także gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Oficjalnie rusza kampania wyborcza

Kampania wyborcza ruszyła oficjalnie z ogłoszeniem terminu wyborów. Zakończenie kampanii wyborczej przypadnie na 19 października o godz. 24. W 20.10.2018 r. przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych zostaną przekazane spisy wyborców.

Głosowanie odbędzie się 21.10.2018 r., lokale wyborcze będą czynne w godz. 7–21.

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada.

Początkowo w grę wchodziły trzy terminy - 21 października, 28 października lub 4 listopada. Jednym z dyskutowanych problemów było, aby druga tura nie odbyła się 11 listopada, w Święto Niepodległości (wchodziło by to w grę w przypadku wyborów w dniu 28 października).

Katarzyna Kubicka-Żach
(źródło - LEX Wolters Kluwert)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli unii europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych


Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 sierpnia 2018 r. dotycząca odrębnych obwodów głosowania 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast  

Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 sierpnia 2018 r. powoływania obwodowych komisji wyborczych

Informacja Wójta Gminy Lubochnia z dnia 23 sierpnia 2018 roku wykaz miejsc na terenie gminy Lubochnia, na których są zlokalizowane tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Lubochnia
z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego
przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wyjaśnia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie pełnomocników wyborczych - ZPOW-571-19/17 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń  terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni z dnia 12 września 2018 r. w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni oraz dyżurach Komisji w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
z dnia 24 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni z dnia 27 września 2018 roku, o zasadach i terminie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubochnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubochnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 11
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubochnia

Uchwala Nr 4/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubochnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubochnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lubochnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA
o składach Obwodowych Komisjach Wyborczych w Lubochni w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania 21 października 2018 r.
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOCHNI - DYŻUR 

UCHWAŁA
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r. 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOCHNI - DYŻUR (II TURA)
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania 4 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LUBOCHNIA - II TURA


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125