Gmina Lubochnia

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Delegatura w Skierniewicach

DSK-5333-l/18

Dot. odrębnych obwodów głosowania Skierniewice,
dnia 17 sierpnia 2018 r.

Panie i Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast

Przypominam i zwracam uwagę, że przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) przewidują dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wykonanie zadania dotyczącego utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka (art. 12 S 4 i S 5 Kodeksu wyborczego).

Państwowa Komisja Wyborcza w wyjaśnieniach znak ZPOW-531-2/18 z dnia 30 lipca 2018r. uznała, że rada gminy powinna utworzyć odrębny obwód głosowania w takich jednostkach, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym przez gminy, na obszarze województwa, w którym położona jest dana jednostka. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.

Zadaniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest wystąpienie do rady gminy o utworzenie obwodu głosowania. Ponadto obwód odrębny można utworzyć także, w jednostce w której przebywać będzie mniej niż 15 wyborców, po zasięgnięciu opinii osoby kierującej daną jednostką (art. 12 S 6 Kodeksu wyborczego).

Odrębne obwody głosowania należy utworzyć na 35 dni przed dniem wyborów, to jest do 16 września 2018 r. (art. 12 S 10 Kodeksu wyborczego).

Proszę o podanie pocztą elektroniczną na adres ski-biuro@kbw.gov.pl najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r. terminu sesji, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Brak informacji w tej sprawie oznaczać będzie, że nie będą tworzone odrębne obwody głosowania.

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Skierniewicach

Wanda Lebioda

Załącznik: wyjaśnienia PKW znak ZPOW-531-2/18 z dnia 30 lipca 2018r.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125