Gmina Lubochnia

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Delegatura w Skierniewicach

DSK-5750-1/18

Skierniewice, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Informacja dotycząca powoływania obwodowych komisji wyborczych

Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie
i Prezydenci Miast

W załączeniu przekazuję uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia glosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników glosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Z treści tej uchwały wynika, że to urzędy gmin i miast, działający w ramach obsługi urzędników wyborczych będą wykonywać większość czynności związanych z powoływaniem tych komisji (S 3 ust. l . i ust.2 tej uchwały), w tym :

  1. zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, jednakże za pośrednictwem urzędu gminy (S 3 ust.3 tej uchwały),
  2. sprawdzenie prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informowanie komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata (S 8 tej uchwały),
  3. wprowadzenie, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia danych zgłoszonych kandydatów do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządzenie, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykazu zgłoszonych kandydatów na członków komisji, oddzielnie dla obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (§ 9 tej uchwały),
  4. przekazanie dokumentów zgłoszeniowych urzędnikowi wyborczemu po wprowadzeniu danych do wykazu (S 9 tej uchwały).

Zwracam uwagę, że obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 201 1 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”

nie wiążą uprawnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych od zarejestrowania list kandydatów na radnych w danym okręgu wyborczym, ani od zarejestrowania kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powyższe oznacza, że komitety wyborcze, o których mowa w art. 182 §2 pkt 2 Kodeksu wyborczego mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na całym obszarze ich działania. (wyjaśnienia w tej sprawie Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-571-4/18 z dnia 5 czerwca 2018 r.)  wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wskutek wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą w nim w stosunku przysposobienia na podstawie art. 184 §1 pkt 2a Kodeksu wyborczego dotyczy każdej obwodowej komisji wyborczej, niezależnie od obszaru jednostki samorządu terytorialnego albo okręgu wyborczego, w którym dana osoba kandyduje. (wyjaśnienia w tej sprawie Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-501-92/18 z dnia 2 lipca 2018 r.)

Wykaz przyjętych zawiadomień o utworzonych komitetach wyborczych przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarzy Wyborczych w Lodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach (zasięg działania — województwo łódzkie) na bieżąco jest aktualizowany oraz dostępny na stronie internetowej.

DYREKTOR DELEGATURY 
Krajowego Biura Wyborczego 
w Skierniewicach

Wanda Lebioda

 

Załączniki:

  1. uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  2. wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-501-92/18 z dnia 2 lipca 2018 r.,
  3. wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-571-4/18 z dnia 5 czerwca 2018 r.
Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125