Gmina Lubochnia

ZARZĄDZENIE NR 12/2018/W

Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w związku z przeprowadzeniem wyboru sołtysa i członków rady soleckiej w utworzonej jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia — Nowy Glinnik-Osiedle

Na podstawie art. 31 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. poz. 2232 ) w związku z S 26 ust. 1 Statutu Sołectwa stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr Lx11/319/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 8 lutego 2018 roku ( Dz. U. woj. Łódz. z 2018 r. poz. 718 z dnia 131utego 2018 r. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam zwołanie zebrania wiejskiego w związku z przeprowadzeniem wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w utworzonej jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia — sołectwie Novvy Glinnik-Osiedle.

§2. 1. Zwołuję zebranie wiejskie w sołectwie Novvy Glinnik-Osiedle na dzień 28 lutego 2018 roku o godz. 13 00 w świetlicy w Nowym Glinniku-Osiedle.

2. Drugi termin zebrania odbędzie się po upłyvvie 15 minut od terminu piervvszego określonego w ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa Nowy Glinnik-Osiedle, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowy Glinnik-Osiedle i Urzędu Gminy, ogłoszenie w BIP i na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZAWIADOMIENIE

MIESZKAŃCY NOWEGO GLINNIKA-OSIEDLE

Wójt Gminy Lubochnia zgodnie z wydanym zarządzeniem informuje, że zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w utworzonym sołectwie Novvy Glinnik-Osiedle

odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku ( środa ) o godz.1300 w świetlicy w Nowym Glinniku-Osiedle.
o godz. 13 00 - pierwszy termin
o godz. 13 15 - drugi termin

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania i zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  4. Wybór protokolanta zebrania.
  5. Wybory sołtysa:

1) przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa;
2) wybór komisji skrutacyjnej;
3) zgłaszanie kandydatów na sołtysa;
4) przeprowadzenie głosowania tajnego;
5) ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.

6. Wybory Rady Sołeckiej :

1) przedstawienie zasad i trybu wyboru Rady Sołeckiej;
2) wybór komisji skrutacyjnej;
3) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej;
4) przeprowadzenie głosowania tajnego;
5) ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.

7. Sprawy różne.
8. Zakończenie zebrania.

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125