Gmina Lubochnia

Wybory uzupełniające ławników sądowych wybranych na kadencję 2016 – 2019

 

INFORMACJA

na temat wyborów uzupełniających ławników sądowych

 

W związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników sądowych wybranych na kadencję 2016 – 2019 informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 3 listopada 2017 roku ustaliło dla Rady Gminy Lubochnia wybór  1 ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 31 grudnia 2017 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Lubochnia kandydatów na ławnika.

Najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 roku Rada Gminy Lubochnia dokona wyboru ławnika spośród zgłoszonych kandydatów.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa  ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.).

Ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Rada Gminy Lubochnia w głosowaniu tajnym.

 1.       Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są: 

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Podstawa prawna: art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2016 r. poz.2062 ze zm. )

Do dnia 31 grudnia 2017 roku uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów na ławników.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w piśmie Prezesa Sądu Okręgowego tj. po 31 grudnia 2017, a także zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych określonych w art. 162 § 2 ustawy, pozostawia się  bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

UWAGA: przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

2.       Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Podstawa prawna: art. 158 § 1 Dz. U. z 2001r. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.).

 3.       Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Podstawa prawna: art. 159 § 1 Dz. U. z 2001r. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.).

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KARTA ZGŁOSZENIA:

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:

 • Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej rady gminy ( zgodnie z art. 158 
  § 1 pkt. 4 usp),
 • Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie ( m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również do orzekania w którym sądzie jest proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych),
 • Część C – wypełniana przez przedstawicieli podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej.

4.       Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest pozbawiony praw cywilnych i obywatelskich;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia*), wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 6. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

5.       Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

6.       Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię ( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsza na liście.

*) wypełnia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 7.       Czas uzyskania dokumentów i osoby ponoszące koszty uzyskania:

 1. dokumenty wymienione w pkt 4 a-e powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
 2. koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
 3. koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Podstawa prawna: art. 162 § 2-8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.).

 

Wzory: karta zgłoszenia kandydata na ławnika, lista osób zgłaszających kandydata, oświadczenia składane przez kandydata na ławnika, wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zapytanie o udzielenie informacji o osobie, są dostępne w Biurze Rady Gminy Lubochnia  – pok. nr 20 w godzinach pracy Urzędu ( 800 – 1500), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubochnia.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Gminy Lubochnia – tel. 44 7103510 wew. 37.

 

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

 

                                                                                                                                                             /-/ Tadeusz Józwik

 

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125