Gmina Lubochnia

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/168/20 z dnia 9 czerwca 2020r. zmieniającą uchwałę Nr XXIV/156/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubochnia, uprzejmie zawiadamiam, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości od 1 lipca 2020r.  wynosi 20 zł miesięcznie.

Wysokość opłaty wyliczona została jako iloczyn nowej stawki opłaty (20 zł/m) od jednego mieszkańca i zgłoszonej liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanej w ostatniej deklaracji. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Opłatę należy uiszczać raz na miesiąc, bez wezwania, w terminie do 10-ego dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Gminy Lubochnia, nr konta: 72 8985 0004 0010 0143 7878 0039. W tytule przelewu należy wpisać nazwę opłaty, miesiąc za który dokonywana jest płatność, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości której opłata dotyczy.

Jednocześnie informuję, że od 1 lipca 2020r. obowiązuje zwolnienie częściowe
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Stawka opłaty od jednego mieszkańca, po zastosowaniu częściowego zwolnienia, wynosi 18 zł miesięcznie od osoby. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wskazanie w niej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku. Złożenie takiej deklaracji skutkować będzie przyznaniem zwolnienia oraz zaprzestaniem odbioru bioodpadów komunalnych z nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zamierza skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca lipca winien złożyć deklaracje do dnia 10 sierpnia 2020r. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać u sołtysa, w Urzędzie Gminy Lubochnia, jak również ze strony internetowej Urzędu Gminy Lubochnia (BIP Lubochnia) http://bip.lubochnia.pl/m,52,gospodarka-odpadami.html

Szczegółowych informacji można zasięgnąć u pani Anny Lis pod nr tel. 44 710 35 10 wew. 35

Więcej informacji na temat prawidłowej segregacji śmieci pod linkiem

https://naszesmieci.mos.gov.pl/

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125