Gmina Lubochnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni

 

Adres: 97-217 Lubochnia ul. Tomaszowska 9
Telefon: 710-30-66Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni jest:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2) analizowanie i ocenianie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
5) praca socjalna, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom w celu wzmocnienia lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
6) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym mającymi na celu udzielanie pomocy i doprowadzenie do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz zakładami pracy, osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje zadania własne, w tym o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminę należą:
1) kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia osób wymagających opieki.
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.
3) przyznawanie pomocy rzeczowej.
4) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie.
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie.
6) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy i obowiązujących przepisów.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminę należy:
1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
3) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
4) praca socjalna.
5) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
6) zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników i warunków realizacji wymienionych zadań.
7) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych , renty socjalnej.
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych okresowych, gwarantowanych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych.
3) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w art. 31 ust. 4a i art. 31b ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
4) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
7) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego.
8) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
9) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.
10) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania.
11) inne wynikające z obowiązujących przepisów.


e-mail:gopslubo@poczta.onet.pl - GOPS

Alina PIchola-kierownik

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125